Czy obowiązek wysłania deklaracji JPK_VAT dotyczy także Twojej firmy?

Od 1 stycznia 2018 roku już wszyscy przedsiębiorcy VAT-owcy, będą objęci obowiązkiem przekazywania Urzędom Skarbowym danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Deklaracja JPK_VAT to zestawienie informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, podatnicy, za wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku są zobowiązani prowadzić ewidencję składającą się…

Czytaj dalej

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska – Czechy

Przedmiotem analizy jest kwestia powstania zakładu  w rozumieniu umowy o podwójnym opodatkowaniu łączącą Rzeczpospolita Polską a Republika Czeską. Uwagi wstępne Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten statuuje ograniczony…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – zagadnienia podatkowe

W przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych podatkowi dochodowemu podlegają poszczególni wspólnicy a nie spółka. W zależności od tego czy wspólnik jest osoba fizyczną czy prawna podlega opodatkowaniu na odpowiednich zasadach. Osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Inaczej jest w przypadku spółki komandytowo – akcyjnej, z ograniczona…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych

Przedsiębiorcy zagraniczni, mogą tworzyć w ramach swojej działalności oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wymogi w zakresie oddziału przedsiębiorstwa: wykonywanie działalności w ramach oddziału w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego; ustanowienie w oddziale osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy; uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców (wpis jest dokonywany na podstawie wniosku złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego); prowadzenie dla oddziału oddzielnej rachunkowości…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółka Akcyjna

Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki akcyjnej ustawa posługuje się sformułowaniem statut dla określenia podstawowego dokumentu określającego zasady funkcjonowania konkretnej spółki akcyjnej. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Akcjonariusze nie odpowiadają…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Przepisy zastrzegają jednak, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co istotne i odróżniające spółkę…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółki Kapitałowe

Do podjęcia działalności gospodarczej niezbędny jest wpis do odpowiedniego rejestru. W przypadku spółek kapitałowych następuje częściowy wyłom od tej zasady, poprzez istnienie konstrukcji spółki kapitałowej w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, jeszcze przed wpisem spółki do rejestru. Dopiero z chwila wpisu do rejestru…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółka Komandytowo-akcyjna

Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, również spółkę komandytowo – akcyjną cechuje rozróżnienie wspólników na dwie kategorie. Komplementariusz, odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Cechą charakterystyczna spółki komandytowo – akcyjnej jest jej hybrydowa konstrukcja, łącząca elementy spółki osobowej i kapitałowej. W szczególności, w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowo – akcyjnej stosuje się, w…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółka Komandytowa

Spółkę komandytową wyróżnia konstrukcja dwóch rodzajów wspólników, którzy w odmienny sposób odpowiadają za zobowiązania spółki. Komplementariusz (co najmniej jeden) odpowiada bez ograniczeń, natomiast odpowiedzialność komandytariusza (co najmniej jeden) jest ograniczona do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej (oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli. Do wysokości rzeczywistego wkładu, jaki komandytariusz wniósł do spółki jego odpowiedzialność jest wyłączona. Firma spółki komandytowej powinna…

Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółka Jawna

Spółkę jawną powołuje się w drodze zawarcia umowy spółki na piśmie pod rygorem nieważności, bądź za pomocą formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników, bądź nazwiska albo nazwy jednego albo kilku wspólników z oznaczeniem „spółka jawna” Umowa spółki jawnej musi zawierać: nazwę i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i…

Czytaj dalej
Zamknij