Zaznacz stronę

Sprawdź czy masz prawo do skorygowania swoich rozliczeń i odzyskania podatku VAT.

Ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi przewidziane w polskich przepisach VAT

Zgodnie z art. 89a ustawy VAT wierzyciel, który wykonał usługę lub dostarczył towar i nie otrzymał za nie zapłaty, może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Niemniej jednak polskie przepisy przewidują kilka wyjątków w których ulgi na złe długi nie można zastosować, dotyczy to m.in. sytuacji w których:

· na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik (lub wierzyciel) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (np. został wykreślony z listy podatników VAT),

– na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

– od daty wystawienia faktury upłynęły dwa lata (liczone od końca roku, gdy została ona wystawiona).

To właśnie te dwa pierwsze ograniczenia stały się osią sporu podatników z organami skarbowymi, którzy wielokrotnie starali się wykazać ich niezgodność z przepisami unijnymi (Dyrektywą VAT). Do tej pory skarbówka i polskie sądy najczęściej jednak orzekały w tej kwestii w sposób niekorzystny dla podatników.

Niemniej jednak, z uwagi na coraz większe wątpliwości w dniu 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem (sygn. I FSK 2261/15) zwrócił się do TSUE z pytaniem o zgodność z Dyrektywą VAT polskich przepisów o uldze na złe długi. NSA zapytał m.in. o to czy warunki ograniczające skorzystanie z ulgi wskazane w ustawie VAT są zgodne z prawem wspólnotowym.

Opinia rzecznika generalnego: polskie przepisy niezgodne z dyrektywą?

4 czerwca 2020 r. Rzecznik Generalny TSUE Juliane Kokott wydała opinię w której wskazała, że co prawda zgodnie z prawem unijnym, a konkretnie art. 90 ust. 2 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą w pewnych przypadkach wyłączać możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w celu zapobiegania nadużyciom. Przepis ten powinien być jednak stosowany przede wszystkim w celu ograniczenia stosowania z ulgi w sytuacjach, gdy występują wątpliwości dotyczące tymczasowego bądź ostatecznego charakteru braku zapłaty. Zgodnie z opinią rzecznika, sytuacja w której dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego potwierdza natomiast fakt, że brak zapłaty będzie miał charakter ostateczny, w związku z tym odmowa możliwości skorygowania podatku VAT naliczonego w takiej sytuacji byłaby sprzeczna z zasadą neutralności VAT.

Chociaż opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału, to pozytywne rozstrzygnięcie jest o tyle prawdopodobne, że TSUE już kilkukrotnie orzekał o niezgodności podobnych przepisów z prawem unijnym, m.in. w sprawie warunków czeskich (C-127-18) czy włoskich (C-246-16).

Mając na uwadze powyższe, jeżeli opinia rzecznika generalnego znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznym wyroku TSUE, najprawdopodobniej polskie przepisy ograniczające możliwość skorzystania z ulgi zostaną uznane za niezgodne z prawem unijnym i tym samym otworzą polskim podatnikom drogę do korekty swoich rozliczeń i odzyskania związanego z nimi podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na ze długi?

Jeżeli wyrok TSUE będzie zgodny z opinią rzecznika generalnego TSUE i TSUE orzeknie o niezgodności polskich przepisów ograniczających skorzystanie z ulgi, polscy przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie skorzystali z ulgi na złe długi (nie korygowali podatku VAT naliczonego) w szczególności z uwagi na:

– upadłość, likwidację lub restrukturyzację dłużnika,

– wyrejestrowanie lub wykreślenie dłużnika z rejestru VAT,

będą mogli skorygować swoje rozliczenia VAT i odzyskać nadpłacony w związku z tym podatek. Warto również przyjrzeć się przypadkom, w których nie skorzystaliśmy z ulgi również z uwagi na inne warunki wynikające z polskich przepisów (np. przypadków gdy dłużnikiem jest konsument).

Dlatego warto już teraz ponownie przeanalizować swoje rozliczenia i zidentyfikować sytuacje w których z uwagi na ograniczenia wynikające z polskich przepisów nie skorzystaliśmy z ulgi na złe długi. W przypadku, gdy zbliża się okres przedawnienia stosowne korekty warto rozważyć już dziś, pozytywny wyrok TSUE będzie bowiem oznaczał, że polskie przepisy były niezgodne z Dyrektywą VAT już od momentu ich uchwalenia. W związku z tym otworzy on drogę do korygowania okresów wstecznych.

Ankieta

1) Czy w naszej firmie w ciągu ostatnich 5 lat występowały wierzytelności przedawnione o więcej niż 90 dni?

2) Czy w trakcie ostatnich 5 lat wystąpiła sytuacja w której nasz dłużnik znalazł się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji?

3) Czy w trakcie ostatnich 5 lat wystąpiły sytuacje w których nasz dłużnik został wykreślony z listy podatników VAT?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, napisz do nas na tax@warido.com podając dane Twojej firmy oraz przybliżoną kwotę wierzytelności wobec dłużników, którzy znaleźli się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.

Pomożemy Ci ocenić potencjał do odzyskania podatku oraz skorygować Twoje rozliczenia.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button