Zaznacz stronę

Przedsiębiorca zatrudniając pracowników niejednokrotnie zastanawia się jaką formę zatrudnienia ma wybrać w zależności od rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej. Forma zatrudnienia zależy od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę oraz od rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika.

Umowa o pracę

Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Jest to stosunek pracy, który jest zawierany pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem, na podstawie którego powstaje szereg praw oraz obowiązków pracodawcy i pracownika względem siebie.

Jakie dane powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Niezbędne jest określenie w niej poniższych informacji:

– danych pracodawcy oraz pracownika,

– czasu na jaki zostanie zawarta,

– zajmowanego stanowiska przez pracownika,

– miejsca wykonywania pracy,

– wymiaru czasu pracy,

– wynagrodzenia jakie będzie otrzymywać pracownik,

– daty rozpoczęcia pracy.

Cały dokument powinien zostać podpisany przez pracownika oraz pracodawcę wraz z podaniem daty jego podpisania.

Na jaki czas może zostać podpisana umowa o pracę?

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, czas określony lub czas nieokreślony.

Pierwsza umowa podpisywana z pracownikiem może zostać zawarta na okres próbny. Okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy i jest to czas, w którym pracodawca ma możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika względem zajmowanego stanowiska pracy.

Kolejnym czasem na jaki możemy zawrzeć umowę o pracę jest czas określony. Taka umowa nie może być zawarta na czas dłuższy niż 33 miesiące. Pracodawca może taką umowę zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 razy. Po upływie tego terminu umowa musi zostać zmieniona na czas nieokreślony.

Jakie są okresy wypowiedzenia dla poszczególnych umów o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zależny od stażu pracy pracownika. Jest on inny dla umowy na okres próbny oraz taki sam dla umowy na czas nieokreślony jak i określony.

Okresy wypowiedzenie dla umowy na okres próbny wynoszą:

– Trzy dni robocze w przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres krótszy niż 2 tygodnie,

– Tydzień- w przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie,

– Dwa tygodnie- w przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres trzech miesięcy.

Okresy wypowiedzenia dla umowy na czas nieokreślony i określony wynoszą:

– Dwa tygodnie – w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na okres krótszy niż 6 miesięcy,

– Miesiąc – w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

– Trzy miesiące – w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na okres przynajmniej 3 lat.

Umowa o dzieło

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę cywilno-prawną jaką jest umowa o dzieło.

Umowa o dzieło jest zawierana zazwyczaj w sytuacji konieczności osiągnięcia rezultatu z wykonania zleconej czynności. Przykładowo, jeśli pracodawca potrzebuje stworzenia strony internetowej dla swojej firmy, to może to zlecić pracownikowi, z którym podpisze umowę o dzieło. Praca, która jest do wykonania w ramach umowy o dzieło, musi być możliwa do jednoznacznego zweryfikowania po jej wykonaniu.

Jakie informacje powinna zawierać umowa o dzieło?

Podpisując umowę o dzieło z pracownikiem, powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

– dane pracodawcy oraz pracownika,

– określenie jakie dzieło ma zostać wykonane,

– wynagrodzenie za wykonanie określonej czynności,

– czas wykonania zamówienia oraz czas odbioru tego zamówienia.

Umowa zlecenie

Kolejną umową cywilno-prawną jest umowa zlecenie. Umowa zlecenie to forma zatrudnienia, która jest stosowana w przypadku, gdy pracodawca potrzebuje wykonania danej pracy przez pracownika, ale nie potrzebuje określenia czasu, ani miejsca wykonania tego zlecenia. Praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia może zostać zlecona osobie trzeciej, jeśli tak przewiduje podpisana umowa.

Jakie informacje powinna zawierać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące informacje:

– dane zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy,

– określenie czynności jakie mają być wykonane w ramach zlecenia,

– wynagrodzenie jakie będzie wypłacone za zrealizowanie zlecenia oraz zasady wypowiedzenia umowy.

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika?

W zależności od formy zatrudnienia zmieniają się koszty zatrudnienia pracownika przez pracodawcę.

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w formie umowy o pracę?

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wypłacane ze stosunku umowy o pracę wynosi 2 600 zł brutto. Zatrudniając pracownika na umowę o pracę całkowity koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z tą umową wynosi 3 132,48 zł.

Przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę pracodawca musi opłacać:

– składki na ubezpieczenia społeczne,
– zdrowotne,
– podatek oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w formie umowy zlecenie?

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie w 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto. W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie, koszty jakie poniesie pracodawca są zależne od tego, czy pracownik jest gdzieś aktualnie zatrudniony na umowę o pracę. W przypadku gdy umowa zlecenie zawierana z pracownikiem jest aktualnie jedyną formą zatrudnienia przez pracownika, to Zleceniodawca ponosi koszt związany z opłaceniem dla Zleceniobiorcy składek ZUS. W sytuacji opłacania przez pracodawcę pełnych składek koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie jest taki sam jak w przypadku zawierania umowy o pracę.

Jaki są koszty zatrudnienia pracownika w formie umowy o dzieło?

Gdy pracodawca podpisuje umowę o dzieło z wykonawcą, to jego kosztem zatrudnienia jest jedynie wynagrodzenie brutto, które jest należne osobie wykonującej dzieło. W przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS.

Jaka formę zatrudnienia wybrać?

Podsumowanie

Podsumowując, forma zatrudnienia pracownika jest zależna od charakteru i rodzaju pracy jaką ma dla pracodawcy wykonać pracownik. Przy podpisywaniu umowy, nie można brać pod uwagę tylko kosztów zatrudnienia pracownika, ale trzeba się zastanowić nad tym jaka praca ma zostać wykonana. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na ogólne pytanie; jaka forma działalności jest najlepsza. Kluczem do dobrania odpowiedniej formy zatrudnienia dla wykonania poszczególnej pracy w danej firmie jest jej analiza.

Jeśli możemy Ci pomóc w dobraniu formy zatrudnienia pracownika to zapraszamy do kontaktu. Nasz dział kadrowy zna szczegóły zatrudniania pracowników w ramach umów o pracę, umów o dzieło lub umów zlecenia. Dział kadrowy jest w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi formami zatrudnienia, dzięki czemu pracodawcy będzie łatwiej dostosować formę zatrudnienia do konkretnego rodzaju pracy, która ma zostać wykonana.

Zapraszamy do współpracy! Kliknij i uzyskaj indywidualną wycenę naszych usług.

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button