Zaznacz stronę

Jakie są możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem?

Pracodawca niejednokrotnie musi się zastanawiać w jaki sposób może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem.

Informujemy więc, że umowę można rozwiązać:

  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • za porozumieniem stron,
  • po upływie terminu na jaki umowa została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracodawca wręcza pracownikowi sporządzone na piśmie wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie wymaga zgody pracownika. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia w przypadku, gdy jego firma jest w likwidacji, ogłasza upadłość albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę na czas nieokreślony w wypowiedzeniu musi podać przyczynę wypowiedzenia umowy oraz zamieścić pouczenie o przysługującym pracownikowi odwołaniu do sądu pracy.

Rozwiązanie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia

W przepisach istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia może zarówno pracownik jak i pracodawca. Kodeks pracy reguluje i określa przesłanki, dla których można zastosować rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia i zastosować zwolnienie dyscyplinarne pracownika, gdy:

  • pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,
  • pracownik popełnił przestępstwo, które powoduje, że nie może dalej pełnić zajmowanego stanowiska pracy,
  • pracownik utracił uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, gdy pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby. Występuje to w sytuacji, gdy:

  • staż pracy pracownika wynosi krócej niż 6 miesięcy, a niezdolność do pracy pracownika trwa dłużej niż trzy miesiące,
  • staż pracy pracownika wynosi co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy albo poprzez chorobę zawodową i trwa dłużej niż łączny okres pobierania zasiłku i wynagrodzenia z tego tytułu oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron polega na porozumieniu pracodawcy z pracownikiem odnośnie terminu rozwiązania stosunku pracy. Dzięki takiemu porozumieniu pracownik i pracodawca mogą sami ustalić jaki okres wypowiedzenia będzie dla obu stron najkorzystniejszy. Może to być zarówno dłuższy jak i krótszy okres wypowiedzenia niż wynikający z podpisanej umowy i stażu pracy, jednakże obie strony muszą wyrazić zgodę na takie rozwiązanie. Jeśli jedna ze stron nie zaakceptuje propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron, to umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron.

Rozwiązanie umowy po upływie terminu na jaki umowa została zawarta

W przypadku, gdy umowa o pracę została zawarta na czas określony. Zarówno pracodawca jak i pracownik nie muszą takiej umowy przedłużać, w tej sytuacji zakończy się ona po upływie okresu na jaki została zawarta.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jeśli prowadzisz firmę i potrzebujesz wsparcia w tym zakresie – zgłoś się do nas. Nasz dział kadrowy pomoże w dopełnieniu formalności związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button