Zaznacz stronę

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Zleceniobiorca informuje, że:

1) Administrtorem danych osobowych jest Zleceniodawca,

2) Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe uzyskiwane w związku z realizacją umowy zawartej ze Zleceniodawcą, 3) Dane osobowe są przetwarzane między innymi w następujących celach:

• celach związanych z realizacją umowy zawartej ze Zleceniodawcą jak również w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem przez Zleceniobiorcę roszczeń związanych z realizacją umową ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) Zawierając umowę ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniobiorcę,

5) Zleceniodawcy w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

6) W każdej chwili Zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Zleceniobiorca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Zleceniodawcy istnieją dla ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Zleceniodawcy lub dane będą niezbędne Zleceniobiorcy do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7) W każdej chwili przysługuje Zleceniodawcy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Zleceniodawca skorzysta z tego prawa – Zleceniobiorca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

8) Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową oraz w okresie, w którym oznaczone zobowiązania podatkowe nie uległy przedawnieniu. Roszczenia dotyczące umowy co do zasady ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia jej ustania. W przypadku zobowiązań podatkowych należy uwzględniać terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych określone przepisami prawa.

9) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Zleceniobiorcy będą przetwarzane do czasu zgłosszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia, że się zdezaktualizowały.

10) Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc usługi. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Zleceniobiorcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

11) Zgodnie z RODO, przysługuje Zleceniodawcy:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

• prawo do przenoszenia danych; • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów odrębnych (w tym w szczegóności ustawy o usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, KP i innych przepisów wymienionych między innymi w § 1 ust.4 OWU. ).

13) W procesie wykonywania umowy Zleceniobiorca podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania umowy.

14) Na stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem www.warido.com znajduje się zakłądka RODO, w której znajdują się dokumenty oraz oświadczenia zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych jak również wymagane informacje w tym zakresie. 15) Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, którymi administruje w zakresie wykonywania na tych danych jakichkolwiek operacji, w szczególności takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza tych, które wykonuje się w systemach informatycznych, w celu należytego wykonywania umowy. 16) Zleceniodawca oświadcza, iż posiada zgody osób, których dane dotyczą na przekazywanie ich danych do przetwarzania w celu należytego wykonywania umowy. 17) Zleceniodawca odpowiada wobec Zleceniobiorcy, iż osoby fizyczne, o których mowa w ust. 11 powyżej nie będą dochodziły roszczeń od Zleceniobiorcy z tytułu przetwarzania ich danych osobowych przez Przyjmującego zlecenie bez ich zgody.

Call Now Button