Zaznacz stronę

Zatrudniając osobę młodocianą należy pamiętać o specjalnych regulacjach prawnych, które dotyczą tego rodzaju zatrudnienia. Zatrudnienie pracownika młodocianego wiąże się z przestrzeganiem określonych norm czasu pracy, a także pozostałych przepisów. Jakich? Zapraszamy do treści artykułu.

Kiedy można zatrudnić osobę młodocianą?

Osoba młodociana może podjąć zatrudnienie pod warunkiem, że ukończyła 15 rok życia do wykonywania lekkich prac lub w celu zatrudnienia do przygotowania zawodowego.

Co musi zrobić pracodawca,
by zatrudnić osobę młodocianą?

Pracodawca chcąc zatrudnić osobę młodocianą musi zweryfikować, czy ta osoba ma ukończoną szkołę podstawową oraz musi posiadać orzeczenie lekarskie informujące o tym, że wykonywana praca nie zagraża jego zdrowiu.

W przypadku zatrudnienia osoby młodocianej pracodawca musi przedstawić przedstawicielowi ustawowemu informację o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed zagrożeniami, które są związane z wykonywaną pracą przez młodocianego.

Czy można zatrudnić osobę młodocianą,
która nie ukończyła szkoły podstawowej?

Istnieje możliwość zatrudnienia osoby młodocianej, która ukończyła 15 lat w przypadku nieukończenia przez nią szkoły podstawowej na wniosek jej opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, jeśli otrzymała zezwolenie dyrektora szkoły podstawowej oraz uzyskała potwierdzenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na podjęcie pracy lub praca ma być wykonywana w oddziale przysposabiającym do pracy znajdującego się w szkole podstawowej.

Jakim badaniom lekarskim podlega pracownik młodociany?

Pracownik młodociany podlega badaniom wstępnym oraz badaniom okresowym, które są przeprowadzane w trakcie zatrudnienia.

W przypadku otrzymania przez pracodawcę orzeczenia lekarskiego, w którym lekarz orzeka, że wykonywana praca przez młodocianego zagraża jego zdrowiu, to obowiązkiem pracodawcy jest zmiana rodzaju wykonywanej pracy przez młodocianego. Jeśli pracodawca nie ma możliwości, by zmienić rodzaj pracy, to musi on rozwiązać umowę z pracownikiem młodocianym oraz wypłacić mu odszkodowanie za okres wypowiedzenia.

Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika młodocianego?

Pracodawca zatrudniając młodocianego ustalając jego wymiar i czas pracy musi wziąć pod uwagę ilość godzin nauki oraz rozkład zajęć młodocianego. Tygodniowo w trakcie zajęć szkolnych czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin. Dziennie w przypadku dni nie wolnych od szkoły czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 2 godzin. W okresie ferii czas pracy młodocianego dobowo nie może przekraczać 7 godzin, a tygodniowo 35 godzin pracy. W przypadku młodocianego do 16 lat czas ten jest skrócony do 6 godzin dziennie.

Dodatkowo nie ma możliwości zatrudnienia pracownika młodocianego w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.

Co musi zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi zawierać rodzaj pracy, czas oraz miejsce obywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz sposób dokształcania.

Zatrudnienia osoby do 26 roku życia,
a zwolnienie z PIT

Pracownik, który nie ukończył 26 roku życia jest z zwolniony z PIT, jeśli zawarł stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8.

Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika w powyższej formie i nieukończenia przez niego 26 roku życia, jest zobowiązany do odpowiedniego automatycznego zastosowania zwolnienia z podatku.

Zwolnienie z PIT w tym przypadku jest ograniczone. Limit przychodów do zwolnienia z PIT wynosi 85 528 zł. Jeśli podatnik złoży wniosek o niestosowanie zwolnienia, to pracodawca będzie pracownikowi potrącał zaliczki na PIT. Może się tak zdarzyć w przypadku podjęcia kilku umów o pracę przez pracownika.

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie,
a zwolnienie z opłacania składek ZUS

Pracodawca zatrudniając studenta na umowę zlecenie w przypadku nieukończenia przez niego 26-roku życia nie musi opłacać za niego składek na ubezpieczenie społeczne. Osoby te mają możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego uczelni bądź rodziców. Pracodawca, aby zastosować zwolnienie z opłacania składek społecznych może wymagać od pracownika zaświadczenia statusu studenta lub ksera legitymacji studenckiej.

Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów lub zapytać o naszą ofertę kadrową zapraszamy do kontaktu.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button