Zaznacz stronę

W związku z przydzielanymi subwencjami z Polskiego Funduszu Rozwoju, chcielibyśmy przypomnieć o warunkach, które należy spełnić by subwencja podlegała zwrotowi tylko w 25%, szczególnie że niektóre z nich należy zrealizować już do końca 2020 roku. Jakie są warunki umorzenia subwencji z PFR?

Kto mógł ubiegać się o subwencję z PFR?

Subwencję z PFR mogła otrzymać każda firma, która spełniała łącznie 6 następujących warunków:

– posiada rezydencję podatkową na terytorium Polski;

– prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

– na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek.

– zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR (mikroprzedsiębiorca) lub zatrudnia do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR i jednocześnie nie jest mikrofirmą (MŚP);

– odnotowała spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu począwszy od lutego 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku 2019. Przy czym spadek obrotów miał miejsce na skutek COVID-19;

– na dzień składania wniosku firma ubiegająca się o subwencję prowadzi działalność gospodarczą, nie jest w likwidacji, nie zostało wobec niej otwarte postępowanie upadłościowe lub postępowanie restrukturyzacyjne.

Jaka część subwencji z PFR nie podlega zwrotowi?

Wsparcie z PFR może nie podlegać zwrotowi w maksymalnie 75%, co oznacza, że podmiot zobligowany jest przy spełnieniu określonych warunków do zwrotu jedynie 25% subwencji.

Jeśli chodzi o warunki, to dla mikroprzedsiębiorców przewidziane zostały dwa, a dla małych i średnich firm trzy.

Jakie są warunki umorzenia zwrotu subwencji z PFR dla mikroprzedsiębiorców?

W przypadku mikroprzedsiębiorców jest to:

– kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (25 proc. umorzenia);

– utrzymanie średniego stanu zatrudnienia (do 50 proc. umorzenia).

Jakie są warunki umorzenia zwrotu subwencji z PFR dla małych i średnich firm?

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą spełnić następujące warunki, by subwencja została umorzona w 75%:

– kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej (25 proc. umorzenia);

– utrzymać stan zatrudnienia (25 proc.);

– ponieść straty na sprzedaży (kolejne 25 proc.).

§11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który brzmi następująco:

11. Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:
a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz
b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję z PFR w związku ze skutkami COVID-19 są zobowiązani dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.: dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS jest to pełny wydruk z KRS, a w przypadku działalności gospodarczej jest to wyciąg z CEIDG. Jeśli wniosek składany był przez pełnomocnika to należy dostarczyć do banku pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem, który znajduje się tutaj: https://warido.com/Pelnomocnictwo_PFR_zal_nr_2.pdf

Ponadto należy złożyć oświadczenie o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. Wzór tego oświadczenia znajduje się tutaj: https://warido.com/Oswiadczenie_PFR_zal_nr_3.pdf

Niewywiązanie się z tego obowiązku może doprowadzić do konieczności zwrotu subwencji w pełnym wymiarze!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button