Zaznacz stronę

Prezydent RP 6 sierpnia 2019r. podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ma na celu wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw i wprowadza nowe przepisy w zakresie podatków dochodowych (PIT i CIT) od nieotrzymanych w terminie należności od swoich kontrahentów, a także niezapłaconych w terminie zobowiązań.

Jak teraz wpływają nieuregulowane faktury na podatek dochodowy?

W podatku PIT oraz CIT stosowana jest zasada memoriału, co oznacza, że kwoty nam należne, które nie zostały jeszcze otrzymane tworzą przychód podatkowy. Podobnie jest w przypadku kosztów podatkowych – tworzą je również zobowiązania, które jeszcze nie zostały uregulowane.

Ulga na złe długi

W podatkach dochodowych (PIT oraz CIT) od stycznia 2020 roku będzie obowiązywać tzw. ulga na złe długi, której mechanizm został stworzony na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT.

Na czym polegać będzie ulga na złe długi w kontekście podatku dochodowego?

Wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli ta nie zostanie spłacona w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Dłużnik z kolei, będzie miał obowiązek doliczyć do podstawy opodatkowania wartość zobowiązania nieuregulowanego w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

UWAGA: Ulga dotyczy wyłącznie wierzytelności od transakcji handlowych.

Ustawa

Zgodnie z art. 26i ust. 1 ustawy o PIT: „Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 [w praktyce chodzi wyłącznie o dochody osiągnięte w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej] oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e [ulga na działalność badawczo-rozwojową]:

może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;
podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.”.

Strata lub zysk na koniec roku a ulga na złe długi

Podatnik, który na koniec roku podatkowego osiągnie stratę może ją powiększyć o zaliczaną do przychodów należnych wartość niezapłaconych wierzytelności. W przypadku osiągnięcia dochodu, wierzyciel może skorzystać z ulgi do wysokości kwoty osiągniętego dochodu. Pozostała część niezapłaconych wierzytelności może być przez niego wykorzystana do pomniejszania podstawy opodatkowania w kolejnych trzech latach podatkowych.

Analogicznie wygląda sytuacja u dłużnika – w przypadku wystąpienia na koniec roku podatkowego straty, nieuregulowane zobowiązania pomniejszają stratę, a jeśli ją przewyższą to kwota nadwyżki podlegać będzie opodatkowaniu.

Jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w następnym roku podatkowym, to dłużnik będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania czy też zwiększenia straty w roku, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. Jeżeli wartość zobowiązania będzie większa od osiągniętego zysku to dłużnik będzie miał prawo do rozliczenia spłaty w trzech kolejnych latach podatkowych.

Kiedy można zastosować ulgę na złe długi?

Niestety nie zawsze można będzie zastosować powyższe przepisy. Spełnione muszą być wszystkie z poniższych warunków:

– transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;

– dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Ustawa obejmuje te transakcje, których termin płatności mija po 31 grudnia 2019 roku.

 

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button