Zaznacz stronę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad ustawą, która wprowadzi możliwość utworzenia tzw. fundacji rodzinnej. Czym są fundacje rodzinne? Dla kogo jest przeznaczona fundacja rodzinna? Zapraszamy do treści naszego krótkiego artykułu.

Czym są fundacje rodzinne?

Fundacja rodzinna jest podmiotem, który posiada osobowość prawną. Jej przeznaczenie to w szczególności odseparowanie majątku od osoby jej założyciela, czyli fundatora. Aktywa znajdujące się w majątku fundacji, stają się odrębnym zbiorem składników majątkowych – nie wchodzą w skład masy spadkowej w przypadku śmierci fundatora, tzn. że podlegają dalszemu zarządowi i dystrybucji zgodnie z tym, co fundator zawarł w statucie fundacji.

Dla kogo są przeznaczone fundacje rodzinne?

Fundacje rodzinne to rozwiązanie skierowane do większych firm, które dotychczas musiały zakładać takie fundacje poza granicami kraju. Było to oczywiście niekorzystne dla Polski, choćby ze względu na wyprowadzanie majątku poza granice kraju.

Jaki cel ma utworzenie fundacji rodzinnej?

Na fundację rodzinną można przenieść własność przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach, papierów wartościowych, a także nieruchomości i ruchomości.

Zysk wypracowany za sprawą majątku fundacji jest przekazywany rodzinie na np. opłatę studiów. Nie można jednak wypłacić go w formie dywidendy. Jest to pewna forma połączenia życia prywatnego z biznesem – pozwala na ciągły rozwój firmy i jednocześnie na akumulację kapitału.

Fundacja rodzinna ma możliwość wyłączenia majątku przedsiębiorstwa czy też rodzinnej grupy spółek z podziału spadkowego, co pozwala na uniknięcie rozdrobnienia majątku czy też rozstrzyga konflikty dotyczące podziału majątku.

Co warto wiedzieć przed założeniem fundacji rodzinnej?

Fundację rodzinną najlepiej założyć za życia fundatora – pozwoli to na jego możliwie jak największy wpływ na dalsze losy przedsiębiorstwa.

Fundator odgrywa kluczową rolę przy tworzeniu fundacji rodzinnej – to on przekazuje majtek niezbędny do jej funkcjonowania i utworzenia. Fundator określa również w statucie zamierzenia i cele fundacji. W dokumentach około-statutowych może również wskazać kierunki rozwoju firmy, a także określić beneficjentów fundacji, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Beneficjenci fundacji

Beneficjenci fundacji dzielą się na cztery podstawowe grupy. Podział jest stworzony według uprawnień beneficjentów i prezentuje się następująco:

– beneficjenci uprawnieni do majątku likwidacyjnego fundacji – otrzymają majątek fundacji oraz wypracowany przez nią zysk dopiero w przypadku rozwiązania i likwidacji fundacji;

– beneficjenci posiadający uprawnienia przyznawane na zasadzie uznaniowości – nie posiadają oni roszczenia o wypłatę żadnych świadczeń, a ewentualne ich przyznanie zależne jest wyłącznie od uznaniowej woli rady fundacji;

– beneficjenci posiadający ekspektatywę – uprawnieni są do otrzymania określonych wypłat, w przypadku ziszczenia się z góry wskazanych okoliczności / warunków;

– beneficjenci posiadający z góry określone uprawnienia – posiadają skonkretyzowane roszczenia o wypłatę środków z fundacji, określone jako procentowy udział w majątku fundacji bądź jej zysku lub w postaci z góry określonej kwoty.

Podsumowanie

Fundacje rodzinne są polskim przedsiębiorstwom potrzebne. Rodzinne przedsiębiorstwa już niebawem będą w fazie skoku sukcesyjnego – w ciągu najbliższych 5 lat sukcesję planuje około 60% polskich rodzinnych firm, a jak wynika z danych PARP – tylko niecałe 8% przyszłych właścicieli deklaruje chęć kontynuacji prowadzenia działalności, którą otrzymają w spadku.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button