Zaznacz stronę

Dodatkowe świadczenie postojowe – wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Od 16 grudnia o świadczenie postojowe mogą wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, z kodem :

• 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
• 93.11.Z – działalność obiektów sportowych
• 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł albo 1300 zł. Można je otrzymać maksymalnie 3 razy.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe – 2080 zł albo 1300 zł.

Zwolnienie z opłacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki :

• byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.

• przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

• złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne a lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Zwolnienie będzie przysługiwało jeśli płatnik spełni następujące warunki :

• był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.

• przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.

• złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku).

Wniosek o zwolnienie za opłacanie składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wnioski od 1 stycznia 2021 r.

Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki :

• umowa została zawarta między 21 stycznia 2021 r., a 31 marca 2021 r.

• łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

• zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski od 15 stycznia 2021 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba :

• która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r.

• nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna

• przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newsletter’a i bycia na bieżąco!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button