Zaznacz stronę

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw szczegółowo reguluje kwestie związane z terminami procesowymi, które zostają zawieszone i dotyczy to zarówno postępowań przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji publicznej. Co jednak z terminami z zakresu prawa cywilnego materialnego? Jaki jest termin przedawnienia? Specustawa dotycząca sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19 potocznie zwana tarczą antykryzysową przewiduje zawieszenie terminów procesowych co w praktyce oznacza, że terminy w sprawach sądowych nie rozpoczynają biegu, a terminy rozpoczęte ulegają zawieszeniu na czas trwania zagrożenia epidemicznego.

Oczywiście ustawodawca przewidział wyjątki i wyłączenia, zgodnie z którymi termin nie ulega zawieszeniu w postępowaniach zaliczonych do spraw pilnych czyli m. in w sprawach, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie czy w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Co z terminem przedawnienia?

Zgodnie z zapisem ustawy wstrzymaniu i zawieszeniu biegu terminu ulegają tylko terminy przewidziane w przepisach materialnego prawa administracyjnego:

Art. 15zzr. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

4) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

5) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązekzgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że nadal będą się biec, a więc przedawniać się roszczenia majątkowe dotyczące niezapłaconych faktur, odszkodowań, roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy czy dotyczących niezapłaconego czynszu.W sytuacji, w której boimy się, że nasze roszczenie ulegnie przedawnieniu dobrym rozwiązaniem może być dokonanie czynności, która zgodnie z zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego przerwie bieg przedawnienia roszczenia.

Art. 123 kodeksu cywilnego przewiduje, że bieg terminu przedawnienia przerywa się przez:

– każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń

– uznanie roszczenia

– wszczęcie mediacji

Masz problem z odzyskaniem swoich należności, nie wiesz jak ustalić termin przedawnienia lub przerwać bieg terminu przedawnienia? Nasi specjaliści kompleksowo zajmują się dochodzeniem wierzytelności na każdym etapie sprawy.

Autor: Adwokat Rafał Kirsch, Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button