Zaznacz stronę

Przedsiębiorcy zagraniczni, mogą tworzyć w ramach swojej działalności oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymogi w zakresie oddziału przedsiębiorstwa:

  • wykonywanie działalności w ramach oddziału w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego;
  • ustanowienie w oddziale osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;
  • uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców (wpis jest dokonywany na podstawie wniosku złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego);
  • prowadzenie dla oddziału oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  • używanie do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą również tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres działalności w ramach tej formy jest znacznie węższy niż oddziału czy utworzonego przedsiębiorstwa. Zakres działania przedstawicielstwa może bowiem obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej „rejestrem przedstawicielstw”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Call Now Button