Ulga badawczo-rozwojowa i nowa ulga podatkowa Innovation Box (IP Box)

Innovation box i ulga badawczo-rozwojowa

Jak skorzystać na działalności innowacyjnej – ulga badawczo-rozwojowa oraz Innovation Box (IP Box)

Ulga badawczo-rozwojowa jak i Innovation Box (IP Box) to instrumenty, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności innowacyjnej i wsparcie budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Pomimo, że obydwie preferencje są niezwykle korzystne dla podatników, ich potencjał pozostaje niewykorzystany. Wciąż bowiem nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość ich istnienia i warunków jakie trzeba spełnić, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferują. Część z przedsiębiorców, pomimo świadomości istnienia ulg i możliwości jakie niosą one ze sobą, nie decyduje się na korzystanie z nich, z uwagi na nie do końca precyzyjne przepisy i strach przed kwestionowaniem ich rozliczeń przez organy podatkowe.

Dlatego też w poniższym artykule, postaramy się przybliżyć te instrumenty i wskazać jak korzystać z nich w sposób bezpieczny i efektywny.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej i Innovation Box (IP Box)?

Przepisy podatkowe w żaden sposób nie ograniczają zakresu podmiotów, które mogą skorzystać z opisywanych preferencji, są nimi zatem wszyscy podatnicy PIT lub CIT. Niezbędnym warunkiem korzystania z jednej jak i z drugiej ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz właściwe wyodrębnienie jej w ewidencjach.

Ulgi różnią się natomiast warunkami i momentem ich zastosowania. Ulga badawczo-rozwojowa dotyczy strony kosztowej działalności B+R, w związku z tym ma ona w głównej mierze zachęcać do jej podjęcia i prowadzenia na terytorium Polski.

Natomiast, Innovation Box (IP Box) jako ulga przychodowa jest kolejnym krokiem wspierania przedsiębiorców innowacyjnych, których działalność zaczęła już procentować. Pozwala ona bowiem na opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5%. Jej głównym celem jest zatem zachęcanie przedsiębiorców do komercjalizowania i objęcia wyników swoich prac badawczo-rozwojowych ochroną prawną.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Definicje działalności badawczo-rozwojowej zawierają ustawy o podatkach dochodowych. Zgodnie z nimi za działalność taką uważa się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z kolei definicje badań naukowych, które obejmują badania podstawowe oraz badania aplikacyjne, oraz prac rozwojowych znajdziemy w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

W praktyce prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie zawsze sprowadzać musi się do opracowywania nowych innowacyjnych produktów oraz posiadania dużego, wyodrębnionego działu R&D. Bogata praktyka organów oraz orzecznictwo sądów administracyjnych wskazują, że w niektórych przypadkach wystarczy prowadzenie prac nad ulepszaniem czy rozwojem już istniejących produktów, usług, czy nawet optymalizacją procesu produkcyjnego. Oznacza to, że skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej mogą nie tylko podmioty z branż powszechnie uważanych za innowacyjne, jak branża IT, ale też m.in. podmioty produkcyjne, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości swoich produktów czy poprawy efektywności procesów produkcyjnych.

Ulga badawczo-rozwojowa

W przeciwieństwie do Innovation Box (IP Box), które obowiązuje od roku 2019, ulga badawczo-rozwojowa jest instrumentem stosunkowo dobrze poznanym, który doczekał się bogatej bazy interpretacji oraz orzecznictwa. Pomaga ona interpretować nierzadko niejasne przepisy i niuanse praktyczne z nią związane.

Ulga B+R została wprowadzona do polskich przepisów podatkowych już w 2016 roku, zastępując ulgę na nabycie nowych technologii. Od tego czasu jest ona systematycznie modyfikowana. Modyfikacje te w głównej mierze sprowadzały się do zwiększenia korzyści jakie można osiągnąć z jej stosowania.

W praktyce, ulga badawczo-rozwojowa pozwala na ponowne odliczenie niektórych kosztów już wcześniej ujętych jako koszty podatkowe poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od dochodu i tym samym zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty. Ustawy o podatkach dochodowych zawierają zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, do których możemy zaliczyć m.in.:

· Koszty nabycia materiałów i surowców związanych z działalnością B+R,

· Koszty wynagrodzeń i pracownicze związane z działalnością B+R,

· Niektóre odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,

· Nabycie sprzętu specjalistycznego i koszty niektórych ekspertyz.

Ponadto, w celu skorzystania z ulgi, koszty kwalifikowane muszą stanowić koszty uzyskania przychodów na gruncie ustaw podatkowych oraz być wyodrębnione w ewidencji księgowej. Konieczne przy tym jest również właściwe udokumentowanie poniesionych kosztów i powiązanie ich z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. To właśnie odpowiednie zidentyfikowanie, zmapowanie i przypisanie kosztów do działalności B+R, stanowi jedno z największych wyzwań w praktycznym stosowaniu ulgi przez podatników. Dlatego dokonując takiej analizy w swojej działalności, warto posiłkować się praktyką organów wyrażaną w interpretacjach indywidualnych lub w celu zabezpieczenia swojej pozycji potwierdzić przyjętą metodologię występując z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji.

Innovation Box (IP Box)

Innovation Box (IP Box) jest kolejnym po uldze badawczo-rozwojowej instrumentem wprowadzonym do systemu podatkowego, który ma służyć wsparciu działalności innowacyjnej.

W odróżnieniu od ulgi B+R, dotyczy on strony przychodowej, a nie kosztowej takiej działalności. Pozwala bowiem na opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką 5% CIT lub PIT. Ma ona przez to zachęcać do komercjalizowania i obejmowania ochroną prawną wyników prac badawczo-rozwojowych.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z opisywanej preferencji jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i uzyskiwanie z niego dochodów. Katalog kwalifikowanych praw został określony przez ustawy o podatkach dochodowych, należą do nich m.in. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy czy autorskie prawa do programu komputerowego i inne wskazane w nich prawa podlegające ochronie prawnej.

Co istotne dla skorzystania z ulgi, nie trzeba być właścicielem tych praw. Przepisy pozwalają bowiem, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z prawa na podstawie umowy licencyjnej. Ponadto, przepisy dotyczące IP BOX pozwalają na korzystanie z preferencyjnego opodatkowania nie tylko dla rozwiązań w całości rozwiniętych przez podatnika, ale też z tych, które są przez niego ulepszane, np. patentów zakupionych od innych jednostek, które ulepsza on w ramach swojej działalności B+R.

Warto też zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku ulgi badawczo-rozwojowej konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji rachunkowej, która umożliwi wyodrębnienie każdego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i obliczenie dochodów które podatnik z nich uzyskuje (w tym kosztów ponoszonych na działalność B+R związaną z tymi prawami).

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R będzie stanowiło to poważne wyzwanie dla podatników. Wyzwaniem może być również prawidłowe ustalenie dochodu, przepisy wymagają tu bowiem posłużenia się podejściem NEXUS, czyli wyliczaniem specjalnego wskaźnika, który ma pomóc ustalić, jaka część dochodu podatnika z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej powstała w ramach prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych.

Ukryty potencjał

Pomimo, iż zarówno ulga badawczo-rozwojowa jak i Innovation Box (IP Box) są instrumentami niezwykle korzystnymi dla podatników, wciąż relatywnie niewielu przedsiębiorców zdążyło z nich skorzystać. Może to wynikać z faktu, iż znaczna część z nich nie jest świadoma, że prowadzona przez nich działalność może spełniać przesłanki działalności badawczo-rozwojowej i tym samym uprawniać ich do skorzystania z opisywanych preferencji. Potwierdzają to m.in. badania i raporty rynkowe, z których wynika również wciąż bardzo skromna w stosunku do pierwotnych przewidywań Ministerstwa Finansów skala korzystania z nich przez przedsiębiorców.

Dlatego zachęcamy do analizy swojej działalności pod kątem kryteriów skorzystania z opisywanych ulg, gdyż korzyści płynące z ich wdrożenia mogą być ogromne.

W ramach naszej działalności, możemy w szczególności:

– pomóc zidentyfikować działalność badawczo-rozwojową w państwa przedsiębiorstwie,

– pomóc zidentyfikować i wyodrębnić koszty kwalifikowane,

– pomóc przygotować i zweryfikować dokumentację kosztów i metodologię ich kalkulacji,

– pomóc w identyfikacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej,

– pomóc w kalkulacji wskaźnika NEXUS oraz dochodów z IP,

– przygotować wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych,

– pomóc przygotować zeznania podatkowe dotyczące ulgi B+R oraz IP BOX.

Zapraszamy do współpracy w zakresie doradztwa podatkowego!

 

Bartosz Szaleniec                                                                Piotr Kochanecki

Doradca podatkowy nr 12261                                            Doradca podatkowy nr 13476

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

nowe-przepisy-dla-jednoosobowych-działalnosci-gospodarczych

Nowe przepisy dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Rozpoczęcie nowego roku często wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Rok 2024 nie jest wyjątkiem, szczególnie dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, dla których zmiany prawne stanowią zarówno wyzwanie, jak i okazję do optymalizacji swoich przedsięwzięć.

Czytaj więcej »
oplata-za-jednorazowe-opakowania-w-gastronomii

Opłata za jednorazowe opakowania w gastronomii

Gastronomia od 1 stycznia 2024 pobiera od konsumentów opłaty za jednorazowe opakowania na wynos wykonane z tworzyw sztucznych. Przepis jest wynikiem zaimplementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy SUP (Single-Use Plastics Directive) zwanej dyrektywą plastikową. Jeżeli właśnie otwierasz na lato restaurację, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady. Pozwoli Ci to uniknąć kar wynoszących nawet 40 tys. zł.

Czytaj więcej »
leasing-samochodow-osobowych-a-rozliczenia-vat

Leasing samochodów osobowych a rozliczenia VAT

Wakacje składkowe to miesięczny urlop dla przedsiębiorców, kiedy to będą zwolnieni z opłacania większości składek ZUS. Wakacje nie obligują do zawieszania działalności, co znaczy, że można w ich trakcie normalnie pracować i zarabiać. Jeżeli prowadzisz firmę i przyda Ci się oddech od zobowiązań, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy kwalifikujesz się do skorzystania z wakacji.

Czytaj więcej »
dni-wolne-od-pracy-2024-czyli-czy-2-maja-trzeba-pracowac

Dni wolne od pracy 2024, czyli czy 2 maja trzeba pracować?

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »
eksport-i-wsto-w-dzialalnosci-zwolnionej-z-VAT-jak-to-działa

Eksport i WSTO w działalności zwolnionej z VAT

W świecie biznesu i inwestycji, dywidenda to znak dobrze prosperującej spółki, a dla udziałowców – oczekiwany przychód. Co jednak, gdy udziałowiec nie dożyje wypłaty dywidendy? W takich okolicznościach pojawiają się pytania dotyczące opodatkowania tej dywidendy, która przechodzi na spadkobierców. Czy podlega ona podatkowi dochodowemu, czy może podatkowi od spadków i darowizn? To zagadnienie jest istotne nie tylko dla spadkobierców, ale również dla firm, które muszą właściwie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-kosztami-reprezentacji-i-reklamy

Zarządzanie kosztami reprezentacji i reklamy

W świecie biznesu, gdzie obraz marki i jej percepcja mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu, odpowiednie zarządzanie wydatkami na reprezentację i reklamę jest kluczowe. Zrozumienie, jak efektywnie przekształcić te wydatki w koszty uzyskania przychodu, może być determinantą przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który rzuca światło na ten skomplikowany aspekt zarządzania finansowego.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.