Zaznacz stronę

Spółkę komandytową wyróżnia konstrukcja dwóch rodzajów wspólników, którzy w odmienny sposób odpowiadają za zobowiązania spółki.

Komplementariusz (co najmniej jeden) odpowiada bez ograniczeń, natomiast odpowiedzialność komandytariusza (co najmniej jeden) jest ograniczona do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej (oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli. Do wysokości rzeczywistego wkładu, jaki komandytariusz wniósł do spółki jego odpowiedzialność jest wyłączona.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy poprzez wypełnienie  formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

  • firmę, siedzibę i adres spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;
  • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności;
  • sumę komandytową.

Uprawnionymi do  prowadzenia spraw spółki są komplementariusze. Jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W zakresie nieuregulowanym przepisami bezpośrednio odnoszącymi się do spółki komandytowej odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy o spółce jawnej  (np. kwestie związane z rozwiązaniem i likwidacja spółki).

Również analogicznie jak w przypadku spółki jawnej i partnerskiej, podatkiem dochodowym są objęciu poszczególni wspólnicy spółki.

Call Now Button