Zaznacz stronę

Spółkę jawną powołuje się w drodze zawarcia umowy spółki na piśmie pod rygorem nieważności, bądź za pomocą formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników, bądź nazwiska albo nazwy jednego albo kilku wspólników z oznaczeniem „spółka jawna”

Umowa spółki jawnej musi zawierać:

 • nazwę i siedzibę spółki;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, o ile została powołana na czas oznaczony.

Spółka jawna powstaje w momencie jej wpisu do rejestru. Osoby które działały w imieniu  spółki po jej związaniu a przed jej wpisem do rejestru ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru musi zawierać:

 • nazwę, siedzibą i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki – kody PKD;
 • nazwiska i imiona albo nazwy wspólników, oraz adresy wspólników bądź ich adresy do doręczeń;
 • nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.

Wszelkie zmiany wyżej wymienionych danych w trakcie działalności spółki powinny być zgłaszane sądowi rejestrowemu.

Za prowadzenie spraw spółki są odpowiedzialni wszyscy wspólnicy. Dopuszczalne jest powierzenie prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku wspólników, z zastrzeżeniem, iż nie powierzyć powyższych czynności osobie trzeciej z wykluczeniem wszystkich wspólników.

Rozwiązanie spółki jawnej może zostać spowodowane:

 • przyczynami przewidzianymi w umowie spółki;
 • jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników;
 • ogłoszeniem upadłości spółki;
 • śmiercią wspólnika lub ogłoszeniem jego upadłości;
 • wypowiedzeniem umowy spółki przez wspólnika bądź jego wierzyciela;
 • prawomocnym orzeczeniem sądu.

W przypadku spółki jawnej każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność subsydiarna w przypadku spółki jawnej polega na uprawnieniu przysługującemu wierzycielowi spółki w postaci skierowania roszczenia względem wspólników oraz ich majątków w przypadku kiedy egzekucja z majątku spółki okazałaby się nieskuteczna.

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem jest każdy z wspólników. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału).

Call Now Button