Firma w Polsce – Spółka Komandytowo-akcyjna

biuro rachunkowe z Enova365 inteligentna księgowość i OCR faktur

Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, również spółkę komandytowo – akcyjną cechuje rozróżnienie wspólników na dwie kategorie.

Komplementariusz, odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Cechą charakterystyczna spółki komandytowo – akcyjnej jest jej hybrydowa konstrukcja, łącząca elementy spółki osobowej i kapitałowej.

W szczególności, w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowo – akcyjnej stosuje się, w zależności od kwestii wymagającej rozstrzygnięcia, przepisy dotyczące spółki jawnej lub spółki akcyjnej:

 • w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;
 • w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Kapitał zakładowy spółki komandytowo – akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych. Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”.

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość;
 • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela;
 • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń;
 • organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.

Statut powinien być podpisany co najmniej przez wszystkich komplementariuszy.

Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 • firmę, siedzibę i adres spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;
 • liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje;
 • wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem;
 • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;
 • nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności;
 • jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółka komandytowo – akcyjna powstaje z chwila wpisu do rejestru.

W spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe.

Obligatoryjnym organem spółki komandytowo – akcyjnej jest walne zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej.

Rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w statucie;
 • uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • śmierć, ogłoszenie upadłości lub wystąpienie jedynego komplementariusza, chyba że statut stanowi inaczej;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.

Ogłoszenie upadłości akcjonariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

Spółka komandytowo – akcyjna jako jedyna ze spółek osobowych podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku osobowym od osób prawnych, zatem inaczej jak w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej – spółka komandytowo – akcyjna jest samodzielnym podmiotem opodatkowania własnych przychodów.

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

zmiany-w-e-paragonach-2023

Zmiany w e-paragonach 2023

Już od dnia 15 września podatnicy będą mieli możliwość udostępniania paragonów poprzez nową platformę Ministerstwa Finansów – tzw. HUB paragonowy. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych w ramach pakietu uproszczeń (…)

Czytaj więcej »
Więcej
Więcej