Zaznacz stronę

Przedsiębiorcom działającym w branży budowlanej znana jest problematyka momentu powstania obowiązku podatkowego za wykonane usługi budowlane – czy jest to w momencie zakończenia prac czy podpisania protokołu odbioru? Zdaniem podatników podpisanie protokołu świadczy o zakończeniu wykonania usług, a zdaniem Ministerstwa Finansów już samo zakończenie prac to moment powstania obowiązku podatkowego. A jakie jest stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 02.05.2019r.?

BUDIMEX S.A. vs Ministerstwo Finansów

W sprawie C‑224/18 w dniu 02.05.2019 roku TSUE rozstrzygał spór pomiędzy BUDIMEX S.A. i Ministerstwem Finansów. Spółka zwróciła się do MF o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej daty wymagalności podatku od wartości dodanej (VAT) w związku z wykonaniem usług budowlanych.

Zgodnie z motywem 24 dyrektywy VAT:

„Pojęcia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego i wymagalności VAT powinny zostać zharmonizowane, aby wprowadzenie w życie i wszelkie późniejsze zmiany wspólnego systemu VAT mogły stać się skuteczne w tym samym terminie we wszystkich państwach członkowskich”.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów na podstawie prawa polskiego, tj.:

Artykuł 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535) stanowi:

1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.
[…]
5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
[…]
3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
[…].
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności […]”.

A także:

Artykuł 106b ust. 1 tej ustawy stanowi:

„Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem […]”.

oraz

10 Artykuł 106i ust. 3 rzeczonej ustawy ma następujące brzmienie:

„Fakturę wystawia się nie później niż:

30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a)

wskazało, że VAT jest wymagalny w momencie wystawienia przez spółkę faktury dokumentującej wykonanie tych prac lub, w jej braku, po upływie terminu 30 dni od daty wykonania tych prac. Podkreśliło również, że postanowienia umowne nie określają, że zamawiający powinien je zaakceptować w protokole odbioru.

Dlaczego BUDIMEX S.A. podważa interpretację Ministerstwa Finansów?

Zdaniem podatnika formalność odbioru prac protokołem jest przewidziana w warunkach kontraktowych określonych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), które regulują zawierane przez nią umowy – w związku z tym jest to integralna część każdej usługi budowlanej lub budowlano-montażowej.

Jakie jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

TSUE orzekł, że nie ma odpowiednich podstaw prawnych, by dzień zakończenia prac budowlanych uznać za dzień rozpoczynający bieg upływającego terminu (30 dni) do powstania obowiązku podatkowego w przypadku nie wystawienia faktury przez podatnika, jeżeli w umowie określone jest zdarzenie oznaczające rzeczywiste zakończenie wykonywania usług – podpisanie protokołu odbioru – oraz ustalające ostateczną należność za wykonane usługi.

Podsumowanie

W sprawie C‑224/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił zdanie spółki Budimex S.A. i jednoznacznie wskazał moment powstania obowiązku podatkowego jako otrzymanie protokołu odbioru. Jest jednak warunek, by w warunkach umowy jasno wskazać czynność będącą zakończeniem wykonywania usług budowlanych, czyli podpisanie protokołu odbioru.

Zapraszamy do zapisania się do naszego Newsletter’a i bycia na bieżąco w najistotniejszych kwestiach dotyczących Twojej firmy!

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Call Now ButtonZadzwoń teraz!