Zaznacz stronę

Czas na sporządzenie, zatwierdzenie i wysłanie e-sprawozdania finansowego powoli dobiega końca. Jakie najistotniejsze zmiany weszły w życie z dniem 1-go października 2018 roku wraz z nowelizacją przepisów dotyczących rachunkowości? Czy e-sprawozdanie finansowe jest ułatwieniem dla przedsiębiorców?

Digitalizacja strefy podatkowej

Elektroniczne zeznania podatkowe osób fizycznych, comiesięczne Jednolite Pliki Kontrolne, tzw. JPK wysyłane do Urzędu Skarbowego i e-sprawozdania finansowe to już fakty dokonane w sferze podatków. Warto być na bieżąco ze zmianami, gdyż brak tej wiedzy może doprowadzić do kary grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności.

Kto ma obowiązek wysłać e-sprawozdanie finansowe?

Wysłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego jest obligatoryjne dla wszystkich jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za wyjątkiem jednostek wymienionych w ostatnim punkcie tej części artykułu.

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe, którzy mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego również muszą wywiązać się z tego obowiązku, jednak oni wysyłają je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zwolnione z wysyłania e-sprawozdania finansowego są jedynie jednostki, które sporządzają te dokumenty zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – w skrócie MSR.

Kiedy mija ostateczny termin sporządzenia, zatwierdzenia i wysłania sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do dnia 01.04.2019r., (31.03.2019r. przypada w niedzielę) w przypadku jednostek, których koniec roku bilansowego to również koniec roku kalendarzowego.

Jeśli te daty się nie pokrywają to zasada jest prosta – ostateczny termin mija po trzech miesiącach od dnia bilansowego.

Dokumenty powinny zostać podpisane elektronicznie tego samego dnia, w którym zostały sporządzone.

Zatwierdzić odpowiednią uchwałą dokumenty trzeba natomiast najpóźniej 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli 1 lipca 2019 roku (30.06.2019r. wypada w niedzielę).

Sporządzone i zatwierdzone dokumenty do odpowiednich organów wysłać musimy nie później niż 15 dni od daty zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego jeśli nasza firma jest wpisana do KRS. Jeśli więc e-sprawozdanie zatwierdzimy uchwałą 10-go lipca 2019 roku to wysłać je należy do 25-go lipca 2019 roku do odpowiednich organów.

Przypominamy przy okazji, że sprawozdania podatników objętych podatkiem od osób fizycznych najpóźniej należy złożyć do dnia 30-go kwietnia 2019 roku.

Jak podpisać e-sprawozdanie?

Zdaniem ustawodawcy możemy zrobić to na dwa sposoby – podpisem elektronicznym ePUAP lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Dodajemy, że ta czynność jest jednoznaczna ze wskazaniem daty podpisu osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także kierownika jednostki lub w przypadku kiedy jednostką kieruje organ wieloosobowy to całego organu.

Konieczność ustawienia automatycznego datowania w podpisie elektronicznym umożliwi weryfikację faktycznej daty złożenia podpisu elektronicznego pod e-sprawozdaniem.

Jaki powinien być format pliku?

E-sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w strukturze logicznej oraz w formatach udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Można je na przykład sporządzić w formacie XML, czyli domyślnym formacie programu Excel.

Jakie są konsekwencje błędów?

Jeśli nasze sprawozdanie będzie złożone błędnie lub nie dotrzymamy wskazanych terminów to istnieje możliwość, że zostanie nałożona na nas grzywna. W skrajnych przypadkach grozi nam również kara pozbawienia wolności do lat 2 lub obydwie te kary równocześnie.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich do rzetelności oraz dotrzymania terminów wskazanych przez ustawodawcę jako ostateczne do sporządzenia, zatwierdzenia i wysłania e-sprawozdań finansowych.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Call Now ButtonZadzwoń teraz!