Zaznacz stronę

Czyli co powinieneś wiedzieć o podatku PIT

W Polsce podatek od dochodów osób fizycznych – w skrócie PIT, obejmuje swoim zakresem wszelkiego rodzaju dochody osobiste, które nie zostały wyłączone na mocy stosownej ustawy. Jego nazwa wywodzi się od angielskiego odpowiednika – „Personal Income Tax”.

Podatek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku – oznacza to, że już od ponad 25 lat rozliczamy się samodzielnie z Urzędem Skarbowym.

podatek dochodowy, PIT – podatek dochodowy

Podstawa prawna

Swoje narodziny PIT zawdzięcza zasadniczo dwóm ustawą:

 • Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – uchwalonej 26 licpa 1991 roku,
 • Ustawie o o zryczałtowanym podatku dochodowym – uchwalonej 20 listopada 1998 roku,
 • oraz późniejszym nowelizacją.

Opodatkowaniu podlega każda osoba fizyczna – definiowana jako każdy człowiek, obywatel RP, który już w momencie swoich narodzin nabywa zdolność prawną. Podstawą do wyliczenia kwoty podatku jest suma dochodów uzyskanych z każdego źródła przychodu w danym roku podatkowym. Dochód z reguły nie może być wartością ujemną i wynika z nadwyżki kosztów jego uzyskania.

Co bardzo istotne podatek PIT nakłada obowiązek podatkowy na każdego obywatela posiadającego miejsce zamieszkania na terenie RP. Obowiązek ten ma charakter nieograniczony terytorialnie – co oznacza iż w praktyce całość podatku musimy odprowadzić w Polsce niezależnie w jakim kraju nasz dochód został pozyskany.

Sposoby obliczania podatku

W latach 2009-2018 podatek PIT obliczamy bazowo na podstawie skali podatkowej, którą można przedstawić w następujący sposób:

 • Do dochodów w wysokości 85 528 zł – stawka wynosi 18%
 • Ponad dochody w wysokości 85 528zł – stawka podatku wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% kwoty dochodu przekraczającej podstawę.

Ustawodawca wyodrębnił również inne stawki obowiązujące przy konkretnych źródłach przychodu/uzyskania dochodu.

I tak oto stawką 19% obłożone są dochody uzyskane między innymi dzięki:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej i specjalnej produkcji rolnej,
 • obrotu kapitałami pieniężnymi,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • dochodu ze spółki zagranicznej w przypadku obywatela RP.

Zeznanie podatkowe PIT

Okres od stycznia do maja każdego roku to czas wytężonej pracy urzędów skarbowych, które wraz ze zbliżaniem się ostatecznego terminu rozliczenia mierzą się z zalewem interesantów chętnych aby dostarczyć swoje zeznania PIT i uniknąć ewentualnie grożącej grzywny. Cały ten proces jest regulowany na mocy w/w ustawy, która po zakończeniu roku podatkowego daje nam czas do 30 kwietnia aby poinformować urząd o wysokości naszych dochodów.

Zeznania PIT możemy podzielić między innymi na następujące rodzaje:

 • PIT 36 -Dla podatników rozliczających się na bazie skali podatkowej, prowadzących działalność gospodarczą.
 • PIT 36L -Dla podatników rozliczających się na bazie 19% skali podatkowej, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gosp.
 • PIT 37 -Dla podatników uzyskujących wynagrodzenie z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych, emerytów i rencistów.
 • PIT 38 -Dla podatników rozliczających się na bazie 19% skali podatkowej, regulowanej w/w przepisami.
 • PIT 39 -Dla podatników uzyskujących dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w danym roku.

Zwolnienia

Z objęciem podatkiem PIT są wyłączone następujące źródła dochodu:

 • związane z działalnością rolną,
 • związane z gospodarką leśną,
 • świadczenia socjalne, stypendia,
 • pewne formy odszkodowań,
 • regulowane przez ustawę o spadkach i darowiznach,
 • z tytułu śmierci jednego z małżonków,
 • z tytułu podziału majątku małżonków,
 • i inne..

Przekazanie 1% podatku

Na mocy ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie – 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy uzyskali możliwość przekazania 1% swojego należnego podatku na cele wybranej OPP. Organizacja ta musi jednak figurować w oficjalnym rejestrze aby móc przyjąć przekazywaną w ten sposób darowiznę.

Od roku 2007 przelew odliczonej kwoty wykona w naszym imieniu urząd skarbowy – wystarczy w corocznym zeznaniu PIT wpisać numer KRS danej organizacji. Według danych Ministerstwa Finansów w roku 2014 przekazano na ten cel ponad 500 mln złotych pochodzących z rozliczeń ponad 12 mln obywateli.

Zadzwoń teraz!