Zaznacz stronę

W zależności od przyjętego modelu prowadzenia działalności, możliwe jest jej prowadzenie w formie spółki cywilnej lub jednej ze spółek prawa handlowego.

Na wstępie należy wskazać, iż dla podjęcia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie niezbędne jest dokonanie wpisu w odpowiednim rejestrze. W przypadku osób fizycznych właściwy będzie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przepisy przewidują także wobec określonych podmiotów obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Powyższy wymóg stosuje się do następujących podmiotów:

 • spółek jawnych;
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek partnerskich;
 • spółek komandytowych;
 • spółek komandytowo-akcyjnych;
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek akcyjnych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni;
 • spółdzielni europejskich;
 • przedsiębiorstw państwowych;
 • instytutów badawczych;
 • przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami zagranicznymi”;
 • towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystw reasekuracji wzajemnej;
 • innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
 • oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
 • głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucji gospodarki budżetowej.
Call Now Button