Zaznacz stronę

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych rozpoczął swoją egzystencję z dniem 13 października 2019 roku. Czym jest CRBR? Do kiedy trzeba się wpisać do rejestru? Jakie są kary za niewywiązanie się z tego obowiązku i niewpisanie się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Według definicji podanej przez Ministerstwo Finansów, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to:

System, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Do czego ma służyć Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

CRBR ma za zadanie przeciwdziałać praniu pieniędzy i zapobiegać finansowaniu terroryzmu. Ministerstwo finansów informuje, że będą to dla nich kluczowe informacje, które pomogą przy zwalczaniu tych zjawisk, gdyż uniemożliwią przestępcą ukrywanie swojej tożsamości w strukturach korporacyjnych. Rejestr będzie również ogólnodostępny i umożliwi każdemu nieodpłatny wgląd do informacji o rzeczywistych beneficjentach. CRBR ma również wspomóc kontrolę informacji przez społeczeństwo i zwiększyć zaufanie do uczestników obrotu gospodarczego.

Jakich spółek dotyczyć będzie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

CRBR zawierać będzie dane o rzeczywistych beneficjentach spółek:

jawnych,

komandytowych,

komandytowo-akcyjnych,

z ograniczoną odpowiedzialnością,

prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.),

akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki?

Definicję rzeczywistego beneficjenta znajdujemy w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.):

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

Jakie kary za niedostosowanie się do nowych przepisów?

Czas na wpisanie się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mamy do 13 lipca 2020 roku. Za niewywiązanie się z tego obowiązku przewidziana została kara sięgająca miliona złotych.

Podsumowanie

Zachęcamy do jak najszybszego wpisu do CRBR ze względu na wysoka karę. W celu ustalenia kto w Państwa firmie jest rzeczywistym beneficjentem może się okazać niezbędna pomoc doradców. Nasi doradcy podatkowi z firmy Warido Tax Sp. z o.o. z chęcią Państwu pomogą przebrnąć przez zawiłe przepisy ustawy.

Tym, którzy jeszcze nie wpisali się do naszego Newsletter’a, przypominamy o tej możliwości: https://warido.com/newsletter.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button