Zaznacz stronę

KSeF forma dobrowolna czy obowiązkowa? 

Krajowy System e-Faktur w skrócie KSeF inaczej zwany jako Centralny Rejestr Faktur CRF lub Centralna Baza Faktur wszedł w życie już od tego roku jednak jest to rozwiązanie dobrowolne dla podatników. Jednak od stycznia 2023 roku stanie się to obowiązkowa forma wystawiania faktur. Warto zacząć się już przygotowywać do tego teraz, aby pod koniec roku nie zostać zaskoczonym.  

Jakie są zadania KSeF? 

KSeF to system teleinformatyczny dzięki któremu istnieje możliwość: 

 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych, czyli jest to plik nie w postaci formatu PDF, tylko w formacie XML, który zawiera określone informacje m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, kwoty, przedmiot sprzedaży, daty, 
 • otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, 
 • przechowywanie i oznaczania numerem identyfikującym przydzielonym przez system,  
 • weryfikowania zgodności z określonym i przekazywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru takiej faktury, 
 • analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych, 
 • wysyłanie komunikatów, które dotyczą wystawienia, odrzucenia lub braku możliwości wystawienia ustrukturyzowanej faktury 
 • dzięki korzystaniu z KSeF podatnicy są zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur ustrukturyzowanych, 
 • organ podatkowy nie będzie miał podstaw do żądania od podatnika okazania faktur na wezwanie, ponieważ administracja podatkowa posiada natychmiastowy dostęp do faktur. 

Jaki jest cel wprowadzenia systemu KSeF ? 

Zminimalizowanie błędów w rozliczaniu podatku VAT, w konsekwencji poprawi to warunki i jakość prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników, dzięki łatwiejszemu i szybszemu dostępowi do dokumentów. Jest to uszczelnienie systemu podatkowego. W efekcie finalnym doprowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Zostanie również zmniejszona i ograniczona liczba błędów, która jest wynikiem błędów ludzkich.  

Skrócony termin zwrotu podatku VAT do 40 dni 

Podatnicy, którzy posługują się tylko fakturami ustrukturyzowanymi, mogą korzystać również ze zwrotu podatku VAT do 40 dni, jeśli spełnili ustanowione warunki. Skrócony 40-dniowy termin zwrotu jest wyjątkową preferencją, którą mogą uzyskać podatnicy, jeżeli zgodnie z art. 87 ust. 5b ustawy o VAT: 

 • podatnik wystawia tylko faktury ustrukturyzowane, 
 • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w części deklaracyjnej JPK_V7, nie przekracza 3.000 zł, 
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:
  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 
  – 
  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3, 
  – posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie,
  o którym mowa w art. 96b ust. 1.
   

Podsumowując, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur pozwoli zredukować koszty administracyjne poprzez przejęcie obowiązku archiwizowania e-faktur.  System również zoptymalizuje procesy przetwarzanie faktur w systemach księgowych.

Wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń!

Zapraszamy do współpracy!

Wymagana zgoda

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Call Now Button