Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku – Polski Ład

składka na ubezpieczenie zdrowotne

Po wprowadzeniu dużej ilości nowych przepisów dotyczącego Polskiego Ładu przedsiębiorcy mierzą się z dużą ilością wątpliwości i niepewności co do tego jaka powinna być ich składka zdrowotna? Jaki jest termin jej płatności? Czy jest możliwość odliczenia jej od podatku? W znanej nam wyszukiwarce internetowej stale pojawia się pytanie “Jaka składka zdrowotna w lutym 2022 roku?”.  

Co daje opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Prawie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składki. Jednak istnieje parę wyjątków, które zwalniają z tej czynności. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2022 a forma opodatkowania 

Składka zdrowotna jest uzależniona głównie od wybranej formy opodatkowania. Poza zmianą wysokości składki zdrowotnej zmienia się również możliwość odliczenia części składki od podatku. Przedsiębiorcy zostają pozbawieni takiej możliwości.  

Wysokość składki zdrowotnej przed nowymi przepisami 

Dotychczas wielkość składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą działalność była ustalona jako ryczałt. Podstawę stanowiło 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Od podstawy tej naliczane było 9% składki. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosiła 381,81 zł.  

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek według skali podatkowej i liniowo w styczniu 2022 obowiązują jeszcze zasad, które panowały przed Polski Ładem.  

Składka zdrowotna 2022 przy opodatkowaniu dochodów na zasadach ogólnych 

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie według skali podatkowej za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej, który zostanie zdobytym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który składka jest opłacana, zdefiniowany w następujący sposób: 

  • dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest określony jako różnica pomiędzy zdobytymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten jest zredukowany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 
  • dochód za następne miesiące definiuje się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i sumą kosztów uzyskania tych przychodów. W ten sposób ustalony dochód powinien być zmniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Dolna i górna granica składki zdrowotnej 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% wyliczonej według przedstawionych powyżej zasad podstawy. Jednak nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W obecnym roku 2022 jest to 270,90 zł (9% z 3010 zł). Jeśli w danym miesiącu nie ma dochodu, oznacza to, że składkę należy i tak zapłacić. Co ważne sposób ustalania dochodu na cele podstawy składki zdrowotnej jest inny od dochodu ustalonego na cele PIT. Niestety nie ma ustanowionej górnej granicy stawki składki zdrowotnej, co w efekcie końcowym może bardzo mocno wpłynąć na osoby, które osiągają wysokie dochody.

Jak obliczyć składkę za kolejne miesiące w roku składkowym? 

Od przychodów, które zostały osiągnięte od początku roku odejmujemy koszty poniesione od początku roku, odejmujemy różnicę pomiędzy sumą składek społecznych zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach (tylko jeśli składki nie zostały wliczone w koszty), a następnie zostanie odjęty dochód narastająco za poprzednie miesiące. 

Składka zdrowotna 2022 przy opodatkowaniu dochodów podatkiem liniowym  

Zasady obliczania podstawy składki zdrowotnej dla osób korzystających z podatku liniowego są takie same, jak dla przedsiębiorców, którzy rozliczających się według zasad ogólnych. Samą składkę stanowi jednak 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu. Najniższa wysokość składki zdrowotnej również nie może wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 

Składka zdrowotna 2022 przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych 

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą opłacać składki, które są uzależnione od wysokości przychodu uzyskanego w danym roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi w tym przypadku odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku). Stawka procentowa jest zależna od poziomu zdobytego przychodu. Natomiast 9% stanowi sama składka tej podstawy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2021 roku wyniosło 6221,04 zł – tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2021. Miesięczne składki zdrowotne plasują się zatem następująco: 

  • roczny przychód do 60 000 zł, miesięczna składka wynosi 335,94 zł, 
  • roczny przychód do 300 000 zł, miesięczna składka wynosi 559,89 zł, 
  • roczny przychód przekraczający 300 000 zł, miesięczna składka wynosi 1007,81 zł.

Przychód może być zmniejszony o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tylko wtedy, gdy nie zostały odliczone od dochodu lub uwzględnione w kosztach.

Warto obserwować bieżące przychody, ponieważ w przypadku przekroczenia następnego progu trzeba zapłacić składkę zdrowotną w kolejnym miesiącu w wyższej wysokości. Jeśli przychody w ciągu roku wskoczą do drugiego czy trzeciego pułapu, wtedy za ubiegłe miesiące należy wyrównać stawki, które obowiązują za ostatni miesiąc w roku. Na uiszczenie dopłaty przedsiębiorca ma miesiąc od zakończenia terminu złożenia zeznania rocznego za rok ubiegły, czyli do 31 marca. 

Składka zdrowotna 2022 przy karcie podatkowej  

Osoby, które rozliczają się na zasadach karty podatkowej obliczają jej wysokość na zasadach, że podstawę stanowi wówczas kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie to 3010 zł, tak więc składka zdrowotna będzie wynosić 270,90 zł (3010 zł x 9%). W ten sposób ustanowioną składkę należy opłacić od stycznia 2022 roku. 

Reszta przedsiębiorców 

Składkę zdrowotną w wysokości 9%, która została wyliczona od podstawy, która stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od 2022 roku będą musieli zapłacić: 

  • właściciel jednoosobowej spółki z o.o., 
  • wspólnik spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz), 
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej. 

Reasumując, przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze zmiany w opłacaniu i rozliczaniu składek. Niestety ustawa nie opisuje najwyższego szczebla, który wskazuje górną granicę podstawy składki zdrowotnej, tylko minimalną, co w poszczególnych przypadkach opłaty do ZUS-u mogą być zdecydowanie wysokie. Warto przemyśleć, która z form opodatkowania będzie dla przedsiębiorcy i jego działalności najbardziej korzystna. 

W tym celu zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradztwa podatkowego, dzięki któremu omówisz kluczowe kwestie podatkowe Twojej działalności.  

Grupa Warido
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik
tel.: (+48) 537 726 726
email: sekretariat@warido.com

Facebooklinkedin

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.