Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych za rok 2023

podmioty-zobowiazane-do-badania-sprawozdan-finansowych-za-rok-2023

Spis treści

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający informacje na temat działalności przedsiębiorstwa (jednostki) w ujęciu rocznym. Pozwala lepiej zrozumieć zwłaszcza jego sytuację majątkowo-finansową. Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, określa się na potrzeby księgowości dniem bilansowym. Dokument podlega badaniu przez firmę audytorską pod kątem oceny jasności oraz rzetelności wyniku finansowego i sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa.

Podlegające badaniu roczne sprawozdania finansowe

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe następujących podmiotów kontynuujących działalność:

  • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i oddziałów wyżej wymienionych jednostek, a także zagranicznych firm inwestycyjnych;
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • jednostek funkcjonujących w oparciu o przepisy w przedmiocie obrotu papierami wartościowymi, przepisy w przedmiocie świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych i przepisy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  • jednostek działających w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
  • krajowych instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego;
  • spółek akcyjnych, z wyłączeniem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
  • spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych za rok, w którym dokonano połączenia;
  • jednostek tworzących sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
  • funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami, jak również samych subfunduszy;
  • innych jednostek, o ile spełniły przynajmniej jeden z takich warunków, jak średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób, suma aktywów na koniec roku obrotowego w przeliczeniu na walutę polską co najmniej 2,5 mln euro lub przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, a także operacji finansowych w danym roku obrotowym w przeliczeniu na walutę polską co najmniej 5 mln euro.

Należy pamiętać, że jednostki, które zobligowano do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także jednostki, które dobrowolnie zdecydowały się na księgi rachunkowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, muszą sporządzić sprawozdanie finansowe. Jednostki takie wykazują więcej wymogów w zakresie księgowości, nierzadko korzystając z oferty – biuro rachunkowe online i doradca podatkowy online. WARIDO oferuje taką możliwość dzięki solidnej współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego.

Stosowanie przez podatnika bilansowej metody ustalania różnic kursowych a obowiązek badania sprawozdań finansowych

Jednostki prowadzące rachunki walutowe mogą obliczać różnice kursowe powstające w efekcie przychodów i rozchodów walut obcych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. metoda podatkowa) bądź przepisów ustawy o rachunkowości (tzw. metoda bilansowa).

W tym drugim przypadku mają jednak obowiązek poddania badaniu swojego sprawozdania finansowego przez firmy audytorskie. Oprócz tego, wybrana metoda powinna być stosowana nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat podatkowych, począwszy od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta.

ZOBACZ TEŻ:

Umowa o badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego powinno być przedmiotem umowy (art. 66 ustawy o rachunkowości). Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w jednostce dokonuje wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie tego dokumentu. Za samo podpisanie umowy odpowiada kierownik jednostki.

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Dotyczy to zwłaszcza niedotrzymania warunków umowy innych niż skutkujące wyrażeniem opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej bądź odmowy wyrażenia opinii. Drugi przypadek to przekształcenia właścicielskie lub zmiany organizacyjne wymagające zmiany firmy audytorskiej lub skutkujące brakiem przeprowadzenia badania. Trzeci to wystąpienie przesłanek uniemożliwiających spełnienie wymagań prawnych przy przeprowadzeniu badania, godzących w etykę zawodową bądź niezależność albo krajowe standardy wykonywania zawodu.

Uprawnienia biegłego rewidenta

 Zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości, kierownik badanej jednostki jest zobowiązany udostępnić biegłemu rewidentowi księgi rachunkowe, a także dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów i inne dokumenty niezbędne do przygotowania sprawozdania finansowego. Kierownik udziela ponadto wyczerpujących informacji, oświadczeń oraz wyjaśnień ułatwiających realizację badania sprawozdania finansowego.

Jeśli badaniu podlega sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, to powyższe uprawnienia biegłego rewidenta mają także zastosowanie do jednostek zależnych, współzależnych oraz stowarzyszonych.

Oferta Warido

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub problemów ze sporządzaniem lub badaniem sprawozdania finansowego zapraszamy do kontaktu z WARIDO. Nasza firma od 2005 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości i księgowości online. Pracujemy w pełni na skanach faktur, skutecznie rozliczając zarówno jednoosobową działalność, jak i działalność w formie spółek.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

jak-rozliczyc-sprzedaz-nieruchomości-w-budowie-w-ramach-PIT

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości w budowie w ramach PIT?

Rozważania na temat podatków często są kojarzone z kompleksowymi przepisami i niezliczonymi wyjątkami. Jednak szczególnie interesująca staje się ta tematyka, gdy na tapetę wchodzi sprzedaż nieruchomości, która nie została jeszcze ukończona. Jak więc krok po kroku należy rozliczyć taką transakcję w świetle przepisów PIT? Zagłębmy się w ten temat, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej »
pit-0-twoj-klucz-do-ulg-podatkowych

PIT/O – twój klucz do ulg podatkowych

Jeśli jesteś podatnikiem, który ma prawo do korzystania z ulg podatkowych, załącznik PIT/O może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem podczas rozliczenia rocznego. To właśnie w tym dokumencie znajdziesz miejsce na wykazanie wszystkich przysługujących Ci odliczeń. W tym artykule przybliżymy Ci jego rolę i wskażemy, jak z niego skutecznie skorzystać.

Czytaj więcej »
e-doreczenia-od-1-pazdziernika-2024-dla-kogo

E-doręczenia od 1 października 2024 – dla kogo?

Aktualnie korzystanie z e-Doręczeń jest dobrowolne, ale firmy i instytucje publiczne są zobowiązane do wdrażania usługi zgodnie z harmonogramem. Najbliższa data – 1 października 2024 r. to termin wprowadzenia skrzynki e-Doręczeń dla niektórych zawodów zaufania publicznego i urzędów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dokładnie, kto musi założyć adres elektroniczny przed tą datą.

Czytaj więcej »
jak-obliczyc-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-w-2024-roku

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2024 roku?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale i pewna forma rekompensaty dla pracownika, który z różnych przyczyn nie mógł wykorzystać przysługującego mu wypoczynku. Jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach, gdy zakończenie stosunku pracy uniemożliwia wykorzystanie zaległego urlopu. Warto jednak pamiętać, że wypłata ekwiwalentu nie następuje automatycznie w każdej sytuacji – istnieją wyjątki, które należy dokładnie rozpatrzyć.

Czytaj więcej »
czym-jest-wycena-przedsiebiorstw

Czym jest wycena przedsiębiorstw?

Wycena przedsiębiorstw jest procesem złożonym i wieloetapowym, wykraczającym poza zwykłą analizę finansową. Jest to działanie mające za zadanie oszacować wartość gospodarczą podmiotu, który w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu może pełnić różnorodne funkcje. Czy to w kontekście sprzedaży, fuzji, przejęć, czy strategicznych decyzji zarządczych – wycena przedsiębiorstwa jest fundamentem informacyjnym dla wielu kluczowych decyzji korporacyjnych.

Czytaj więcej »
odliczanie-vat-od-naliczonej-promocji

Odliczanie VAT od naliczonej promocji

W świecie przedsiębiorczości, gdzie konkurencja jest zacięta, kluczowe staje się przyciągnięcie klienta. Wprowadzenie promocji, w tym sprzedaży za symboliczną cenę lub za darmo, to strategia, która może wyróżnić firmę na rynku. Jednak co z VAT? Jak prawidłowo odliczyć podatek przy takich transakcjach, aby pozostać na właściwej stronie prawa podatkowego?

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.