Zaznacz stronę

FAQs – baza wiedzy WARIDO


Masz pytanie? Sprawdź naszą bazę wiedzy – być może kiedyś już ktoś zadał nam podobne i poniżej znajdziesz odpowiedź!

 

 

Faq biuro rachunkowe Warido Rybnik Wodzisław Śląski
baza wiedzy podatkowej

Wybierz kategorię twojego pytania:

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek m.in. aktualizować dane spółki, prowadzić księgowość, składać sprawozdania roczne. Szerzej o obowiązkach zarządu spółki z o.o. oraz o odpowiedzialności zarządu w spółce z o.o. pisaliśmy w artykule „Jakie są obowiązki zarządu podczas prowadzenia spółki z o.o.?”

Żeby zgłosić spółkę z o.o. w urzędzie skarbowym należy wypełnić formularz NIP-8 lub NIP-2. O tym jak prawidłowo wypełnić ten formularz pisaliśmy w artykule „Zgłoszenie spółki z o.o. w urzędzie skarbowym, czyli jak wypełnić NIP-8?”

Aby zarejestrować spółkę do VAT należy wykonać zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towaru i usług, czyli wysłać wniosek VAT-R wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Listę wymaganych dokumentów znajdą Państwo w naszym artykule „Jak zarejestrować spółkę z o.o. do VAT?

By założyć spółkę z o.o. przez internet, zakładamy konto w systemie S24. Gdy pomyślnie uda nam się utworzyć konto, to możemy przejść do zakładania spółki. W tym celu wchodzimy zakładkę „Moje przedsiębiorstwa” wybieramy opcję „Dodaj przedsiębiorstwo”. Wpisujemy dane naszej spółki i klikamy „Zapisz”.

Następnie przechodzimy do zakładki „Wnioski”, klikamy „Nowy wniosek” i wybieramy wniosek o nazwie „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy”.

Cały proces opisaliśmy w naszym artykule „Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

Po rejestracji spółki należy upewnić się, czy nasza spółka została już zarejestrowana. Aby to sprawdzić, wchodzimy na stronę KRS, wybieramy wyszukiwarkę KRS i w polu “nazwa” wpisujemy nazwę naszej spółki.

Jeśli nasza spółka była zakładana przy pomocy systemu S24, to po zalogowaniu w zakładce korespondencja możemy zweryfikować status naszego wniosku.

Aby sprawdzić czy nasza spółka jest zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych CRBR należy wejść na stronę ministerstwa i w polu NIP wpisać numer identyfikacji podatkowej naszej spółki.

Po zarejestrowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS musimy dokonać jej zgłoszenia w urzędzie skarbowym,  Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), a także, jeśli powstaje taki obowiązek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Więcej informacji podane w artykule „Gdzie zgłosić spółkę z o.o. po jej założeniu?”

Prowadzenie takiej formy działalności ma swoje wady i zalety. Wybór formy prawnej działalności powinien być zawsze podjęty indywidualnie ponieważ jest zależny od specyfiki działalności. Wady i zalety spółki z o.o. spółki komandytowej opisaliśmy w artykule „Czy warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę komandytową?”

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, wybór formy prawnej działalności powinien być zawsze podjęty indywidualnie ponieważ jest zależny od specyfiki działalności. Wady i zalety spółki z o.o. opisaliśmy w artykule  „Czy warto założyć spółkę z o.o.?”

Tak, trzeba pokryć kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (minimum 5000 PLN). W jaki sposób i co może być kapitałem zakładowym w spółce z o.o. piszemy w artykule „Czy trzeba pokryć kapitał zakładowy w spółce z o.o.?”

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem zakładowym może być każda wartość majątkowa m.in. środki pieniężne, nieruchomości oraz ruchomości. Wkładem pieniężnym natomiast może być wyłącznie kwota wyrażona w polskiej walucie.

Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju może otrzymać mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo oraz duże przedsiębiorstwo. Wszystkie wymienione muszą spełnić określone warunki, które również definiują wysokość pożyczki.

Warunki opisaliśmy tutaj dla mikroprzedsiębiorców i tutaj dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Mikroprzedsiębiorstwo może liczyć na umorzenie pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju do 75%, a umorzenie jest naliczane następująco:

– 25% jeżeli działalność będzie kontynuowana przez kolejne 12 miesięcy od jej udzielenia.

– 50% jeżeli firma utrzyma średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu jest odpowiednio wyższy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą liczyć na umorzenie pożyczki do 75%, a umorzenie naliczane jest następująco:

– 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez 12 miesięcy

– 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży

– 25% pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

Maksymalna kwota pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju została ustalona następująco:
– mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać do 324 tys. zł pożyczki.
– małe i średnie przedsiębiorstwa mają określoną maksymalną kwotę subwencji zwrotnej, która obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 – zależy więc to od skali spadków obrotów. Maksymalnie można otrzyma do 3,5 miliona złotych na 3 lata.

Mikroprzedsiębiorstwo może otrzymać subwencję do 324 tysięcy złotych na 3 lata, jeśli odnotuje spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub miesiąca analogicznego 2019 roku a ten spadek jest skutkiem pandemii COVID-19.

Wysokość pożyczki jest uzależniona od wysokości spadku przychodów:

Jeżeli spadek wynosi 25-50% to można otrzymać 12 tysięcy na jednego pracownika.

Jeżeli spadek wynosi 50-70% to można otrzymać 24 tysiące na jednego pracownika.

Jeżeli spadek wynosi więcej niż 70% to można otrzymać 36 tysięcy na jednego pracownika.

Jakie warunki należy spełnić, żeby pożyczka została umorzona napisaliśmy tutaj.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 3,5 miliona złotych na 3 lata, jeżeli ich przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku i było to spowodowane pandemią COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 i zależy od skali spadków obrotów:
Spadek o 25- 50% subwencja będzie na poziomie 4% przychodów firmy za poprzedni rok obrotowy,

Spadek obrotów między 65-75% subwencja powyżej 4% przychodów,

Spadek powyżej 75% subwencja do 8% przychodów.

Mechanizm dla mikroprzedsiębiorstw opisaliśmy w innym pytaniu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby pożyczka została umorzona napisaliśmy tutaj.

Tak. Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 2.0. ZUS ma obowiązek oddania opłaconych składek za marzec, które po pozytywnej weryfikacji wniosku będą podlegały umorzeniu.

Koronawirus

W związku z tarczą  antykryzysową można skorzystać ze:

  • zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości za okres 04,05,06 2020. Mogą z tego zwolnienia skorzystać osoby fiz. prowadzące działalność gospodarczą , której grunty , budynki i budowle są stricte przeznaczone pod wykonywaną działalność gospodarczą, a ich działalność została zawieszona lub nieprowadzona ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i zmiany w przepisach. Wniosek taki składa się we właściwym Urzędzie Miasta do dnia 30/06/2020.
  • odroczenia zapłaty za podatek od nieruchomości za okres 04,05,06/2020. Z takiego odroczenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Wniosek taki składa się we właściwym Urzędzie Miasta do dnia 30/06/2020.

Tarcza antykryzysowa i pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców to gorący temat. Przedsiębiorcy mają szansę na pożyczkę 5000 zł z Funduszu Pracy. Mogą ją otrzymać:

  • Po pierwsze mikroprzedsiębiorstwa, które zdefiniowane zostały w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Są to firmy, które przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki:

– zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz,

– osiągały roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

  • Po drugie i w kontekście mikropożyczki oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0. najważniejsze, 5000 zł mogą otrzymać w postaci bezzwrotnej pożyczki również samozatrudnieni.

Istotne jest, żeby firmy składające wnioski o mikropożyczkę prowadziły swoją działalność przed 1 marca 2020 roku.

Inna sytuacja jest w przypadku odroczenia podatku, a inna w przypadku umorzenia zaległości podatkowej. Kiedy złożyć wniosek? Odpowiadamy:

  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej należy złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku.
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć jeszcze przed terminem płatności podatku.

W uzasadnionych przypadkach można otrzymać zwolnienie ze zwrotu pożyczki. Pożyczka z Funduszu Pracy może zostać umorzona na wniosek mikro-przedsiębiorcy, jeżeli:

Podatnik przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą.

Należy również złożyć Wniosek o umorzenie w ciągu 14 dni od spełnienia powyższego warunku.

Ministerstwo przedstawiło nowe terminy dotyczące sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużone zostały o 2 miesiące. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.

Odpowiadamy, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się przez internet. 3 września 2019 roku weszła w życie prezydencka nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która dopuszcza odbycie zgromadzenia z pomocą internetu w formie telekonferencji lub telezgromadzenia. Warunkiem przeprowadzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest zapis w umowie spółki, który zezwala na taką formę.

Jaka jest różnica pomiędzy telekonferencją a telezgromadzeniem napisaliśmy w jednym z naszych artykułów:

Telekonferencja, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, to połączenie elektroniczne pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach. Oznacza to, że każdy udziałowiec spółki będzie mógł dołączyć do walnego zgromadzenia z dowolnego miejsca na świecie mającego dostęp do Internetu.
Telezgromadzenie natomiast – wg projektu ustawy, który to do sejmu złożył Prezydent – miałoby polegać na transmisji walnego zgromadzenia do miejsc, w których przebywają pozostali wspólnicy. Miejsca te byłyby odpowiednio wcześniej

Tak. Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 2.0. ZUS ma obowiązek oddania opłaconych składek za marzec, które po pozytywnej weryfikacji wniosku będą podlegały umorzeniu.

Przedsiębiorcy, którzy w związku z koronawirusem mają trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności. Należności można też rozłożyć na raty. Jest to zagwarantowane w tarczy antykryzysowej. Dla tych, które dotyczą 2020 roku, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Oznacza to, że jeśli właściciel firmy złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Firmy, które wzięły samochód w leasingu przed 1 stycznia 2019 roku, którego wartość przekraczała 150000 zł brutto muszą przeanalizować indywidualnie swój przypadek. Należy wziąć pod uwagę ilość rat, które pozostały do końca umowy leasingu, wysokość rat, aktualną kondycję płynności finansowej i wartość miesięcznego pomniejszenia podatku.

Opisujemy tą sytuację szczegółowo w artykule „Czy warto skorzystać z zawieszenia lub umorzenia rat leasingowych?

Firmy, które podpisały umowy leasingu lub umowy najmu przed 1 stycznia 2019 roku na samochody, których wartość netto nie przekracza 134529 zł netto mogą ze spokojem korzystać z zawieszenia rat – nie rodzi to negatywnych skutków podatkowych. Podobnie z leasingiem maszyn i urządzeń oraz umowami leasingu zawartymi po 31 grudnia 2018 roku.

Badania wstępne i kontrolne nie zostały zawieszone, ale mogą być wykonane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Badania te mogą być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Takie orzeczenie straci moc po 30 dniach od odwołania stanu epidemii.

Badania okresowe oraz kontrolne, które utraciły ważność po dniu 7 marca 2020 roku zachowują ważność. Odnowić je trzeba będzie do 60 dni od zakończenia stanu epidemii w Polsce. Zawieszony został również obowiązek wystawiania skierowań na badania okresowe.

Wstrzymany został również obowiązek posiadania aktualnych badań okresowych pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających w dwóch sytuacjach:
– po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
– po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba złoży wniosek o objęcie takimi badaniami.

Pożyczka a brak zatrudnienia to często przewijające się pytanie, więc odpowiadamy: Tak, można. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez urzędy pracy o mikro-pożyczkę 5000 zł wnioskować mogą mikro-przedsiębiorcy zatrudniający na dzień 29 lutego minimum jednego pracownika na umowę o pracę lub samo-zatrudnieni. Tak więc występuje stanowisko, że w przypadku gdy nie są zatrudniani pracownicy, to istnieje możliwość skorzystania z mikro-pożyczki.

Każda firma może natrafić na odrzucenie wniosku przez ZUS. Czy można się odwołać od tej decyzji? Tak, można. Jeśli nie zgadzają się Państwo z rozstrzygnięciem ZUS, można złożyć wniosek do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy złożyć pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Jest na to 7 dni od dnia, w którym otrzymają Państwo odpowiedź na ten wniosek.

Zachęcamy do kontaktu – chętnie pomożemy odwołać się od tej decyzji.

Przedsiębiorcy, którzy przekazali darowiznę na walkę z koronawirusem mają szansę na odliczenie przekazanej darowizny od podatku. Odpowiadamy więc na pytanie, że tak – można. Tarcza wprowadza odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane ze zwalczaniem koronawirusa dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, transport sanitarny oraz przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Wysokość odliczenia darowizny, zależy od terminu jej przekazania, tj.:

– do dnia 30 kwietnia 2020 r. –  200% darowizny,
– w maju 2020 r. – 150% darowizny,
– od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2020 r. – 100% darowizny.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – minimalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, wynosi 30 dni. Najdłuższy możliwy czas to 24 miesiące – wówczas urzędników nie interesuje powód. Najważniejsze, aby przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników na umowę o pracę. Jeśli chcą Państwo zawiesić wykonywanie działalności, by sprawować opiekę nad dzieckiem – można to zrobić na okres do 3 lat (maksymalnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia). W sytuacji, gdy dziecko wymaga opieki z powodu niepełnosprawności, działalność gospodarczą można zawiesić na okres nawet 6 lat (tylko do momentu, w którym dziecko kończy 18. rok życia).

Na pytanie, którego dnia miesiąca najlepiej zawiesić działalność gospodarczą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zalecamy zawieszenie działalności od ostatniego dnia miesiąca, gdyż za każdy rozpoczęty miesiąc naliczają się bieżące składki ZUS w pełnym wymiarze. Mogą jednak pojawić się indywidualne przypadki, dla których korzystniejszym rozwiązaniem będzie zawieszenie działalności gospodarczej w innym terminie. To, czego nie załatwia zawieszenie działalności gospodarczej opisaliśmy w innym temacie FAQ.

Zawiesić działalność gospodarczą można w sposób tradycyjny, czyli przez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i dostarczenie go do urzędu lub wysłanie listem poleconym – odradzamy jednak tą metodę ze względu na konieczność opatrzenia wniosku własnoręcznym podpisem poświadczonym przez notariusza.

Alternatywną opcją jest zawieszenie działalności gospodarczej przez internet – wystarczy posiadać Profil Zaufany. Robi się to na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Chętnie podeślemy Państwu na email wyjaśniony proces krok po kroku. W tej sprawie prosimy o indywidualny kontakt na sekretariat@warido.com.

Jeśli zawiesili Państwo działalność gospodarczą i zastanawiacie się czy należy osobnym pismem zawiadomić o tym urzędy to odpowiadamy, że nie trzeba tego robić. Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. Po otrzymaniu takiej informacji ZUS zawiadomi Państwa, jako płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje, że z dnia na dzień nie mamy już żadnych obowiązków w związku z prowadzoną firmą. Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku spłacania kredytów i innych zobowiązań, które dotyczą tej działalności i powstały przed datą zawieszenia, np. opłaty za domenę firmową czy hosting abonamentu telefonicznego, opłat za media, rat leasingowych, opłat za prowadzenie firmowego rachunku bankowego, podatków od nieruchomości.

Ponadto w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie można osiągać bieżących przychodów z zawieszonej działalności. Mają jednak Państwo prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, sprzedać środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności, które powstały przed datą zawieszenia, pracować w innej firmie w celach zarobkowych. Może zostać także w tym czasie wszczęta kontrola różnych urzędów. Przedsiębiorca może zostać również zobligowany do uczestnictwa w postępowaniach sądowych.

Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Nie wiesz jak uzyskać profil zaufany? Odpowiadamy:

Profil zaufany można uzyskać na dwa sposoby:

• za pomocą internetowego konta bankowego – Państwa dane w banku są wiarygodne, bo zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta,
• w punkcie potwierdzającym, np. urząd skarbowy, ZUS, starostwo powiatowe.

Specustawa wprowadzająca Tarczę antykryzysową zawiera zapis o tym, że resort może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, czyli tzw. „tymczasowego profilu zaufanego”. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące, z możliwością wydłużenia przez ministra. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej. Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o  profil zaufany przeprowadza się poprzez wideo-identyfikację wnioskodawcy. Polega to na porównaniu wizerunku udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Profil zaufany można założyć tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Dokument można podpisać elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego po załadowaniu go na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER . Można tam również sprawdzić czy dokument został jeszcze przez kogoś podpisany.

Sprawozdanie finansowe

Ministerstwo przedstawiło nowe terminy dotyczące sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużone zostały o 2 miesiące. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.

Odpowiadamy, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się przez internet. 3 września 2019 roku weszła w życie prezydencka nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która dopuszcza odbycie zgromadzenia z pomocą internetu w formie telekonferencji lub telezgromadzenia. Warunkiem przeprowadzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest zapis w umowie spółki, który zezwala na taką formę.

Jaka jest różnica pomiędzy telekonferencją a telezgromadzeniem napisaliśmy w jednym z naszych artykułów:

Telekonferencja, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, to połączenie elektroniczne pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach. Oznacza to, że każdy udziałowiec spółki będzie mógł dołączyć do walnego zgromadzenia z dowolnego miejsca na świecie mającego dostęp do Internetu.
Telezgromadzenie natomiast – wg projektu ustawy, który to do sejmu złożył Prezydent – miałoby polegać na transmisji walnego zgromadzenia do miejsc, w których przebywają pozostali wspólnicy. Miejsca te byłyby odpowiednio wcześniej

Rekonstrukcja ksiąg rachunkowych

Rekonstrukcja ksiąg rachunkowych polega na ponownym wykonaniu usług księgowych za okres, w którym księgowość w naszej firmie nie była prowadzona wcale lub była prowadzona w nierzetelny sposób.

Księgi rachunkowe firmy należy odtwarzać w ostateczności. Najczęstszym powodem jest nierzetelne prowadzenie lub nieprowadzenie ksiąg rachunkowych wcale. Żeby odtworzyć księgi rachunkowe musimy zgłosić się do takiego biura rachunkowego, które w swojej ofercie posiada rekonstrukcje ksiąg rachunkowych.

Ustawodawca przewiduje, że karą za nierzetelne prowadzanie ksiąg rachunkowych lub nieprowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew posiadaniu takiego obowiązku może być grzywna w wysokości do 240 stawek dziennych.

Najlepszym sposobem uniknięcia błędów w księgowości firmy jest przeprowadzanie wyrywkowych audytów finansowych.

 

Zobacz pełny zakres naszych usług

 

Doradztwo
podatkowe

Audyt
finansowy

Doradztwo
podatkowe on-line

Doradztwo
ekonomiczne

Firma
w Czechach

Firmy
ReadyMade

Fuzje
transgraniczne

Nadzory
właścicielskie

Outsourcing
kadrowo-płacowy

Usługi
prawne

Call Now Button