Badania wstępne i kontrolne nie zostały zawieszone, ale mogą być wykonane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Badania te mogą być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Takie orzeczenie straci moc po 30 dniach od odwołania stanu epidemii.

Badania okresowe oraz kontrolne, które utraciły ważność po dniu 7 marca 2020 roku zachowują ważność. Odnowić je trzeba będzie do 60 dni od zakończenia stanu epidemii w Polsce. Zawieszony został również obowiązek wystawiania skierowań na badania okresowe.

Wstrzymany został również obowiązek posiadania aktualnych badań okresowych pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających w dwóch sytuacjach:
– po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
– po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba złoży wniosek o objęcie takimi badaniami.

Call Now Button