Firma w Polsce – Spółki Kapitałowe

Do podjęcia działalności gospodarczej niezbędny jest wpis do odpowiedniego rejestru.

W przypadku spółek kapitałowych następuje częściowy wyłom od tej zasady, poprzez istnienie konstrukcji spółki kapitałowej w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, jeszcze przed wpisem spółki do rejestru. Dopiero z chwila wpisu do rejestru spółka kapitałowa w organizacji staje się spółka akcyjna lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, które tym samym uzyskują osobowość prawną.

Co istotne, przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Zamknij