Doradztwo
podatkowe

Prowadzisz polemikę z organem podatkowym na temat Twojej działalności gospodarczej i odczuwasz frustrację spowodowaną brakiem wiedzy na temat podatków.

Skorzystaj z doradztwa podatkowego Warido. Nasi specjaliści mogą reprezentować Cię przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, organami celnymi lub organami kontroli podatkowej, zarówno w Polsce, Czechach, jak i na Słowacji. Od tego momentu Twoje rozmowy z organami podatkowymi staną się merytoryczne i pełne argumentów, pozwalających wyjaśnić Twoją sytuację z korzyścią dla Ciebie.

Zapewnimy Ci wsparcie merytoryczne w trakcie trudnych, często może wydawać Ci się niewykonalnych, negocjacji z organami podatkowymi.

Mamy ogromne doświadczenie w doradztwie podatkowym na wielu płaszczyznach.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:

 • udzielania i sporządzania porad podatkowych,
 • przeprowadzania analizy prawno-podatkowej dokumentów,
 • reprezentowania klienta przed organami podatkowymi,
 • reprezentowania klienta przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentowania klienta przed organami celnymi,
 • reprezentowania klienta przed organami kontroli skarbowej,
 • prowadzenia postępowań podatkowych przed powyższymi organami oraz postępowań mediacyjnych i zastępstwa procesowego,
 • reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej,
 • występowania do organów podatkowych o interpretacje podatkowe i udzielanie wyjaśnień dotyczących zmian w prawie podatkowym oraz interpretacji zagadnień wynikających z orzecznictwa,
 • pomocy w uzyskaniu zezwoleń, pozwoleń i koncesji,
 • sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – tzw. ceny transferowe,
 • tworzenia, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, przygotowania umów spółek, rejestracji w KRS,
 • pomocy w przekształceniu oraz likwidacji spółek i przedsiębiorstw,
 • pomocy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz obsługi klientów przebywających za granicą w kontaktach
  z administracją podatkową i celną,
 • doradztwa przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych,
 • tworzenia strategii finansowych, biznesplanów i programów naprawczych,
 • pomocy w nabywaniu i zbywaniu składników majątkowych i niemajątkowych, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa,
 • doradztwa w sprawach nabywania i zbywania udziałów i akcji przedsiębiorstwa,
 • pomocy w obsłudze podatkowej organów statutowych,
 • nadzoru działu księgowości w siedzibie klienta,
 • tworzenia kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Zamknij